Jak zostać członkiem Stowarzyszenia

Dlaczego Stowarzyszenie Księgowych w Polsce?

 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest organizacją cieszącą się 100 letnią tradycją.
 • Od wielu lat współpracuje z licznymi organizacjami krajowymi, między innymi z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa, Zrzeszeniem Prawników Polskich, jak również z Konfederacją Pracodawców Polskich.
 • Posiada znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej, będąc członkiem tak prestiżowych organizacji jak IFAC czy EFAA. Współpracuje również z IASB oraz ACCA.
 • Oferuje bogatą ofertę szkoleń, kursów i wydawnictw z dziedziny finansów i rachunkowości.

Zapraszamy do grona członków

Status członka Stowarzyszenia Księgowych w Polsce daje duże możliwości, dzięki którym można:

 • uzupełnić i rozwijać wiedzę zawodową przez uczestnictwo w bezpłatnych odczytach i zebraniach dyskusyjnych,
 • uzyskać bezpłatne porady i konsultacje w sprawach zawodowych oraz otrzymać bezpłatne biuletyny informujące o działalności SKwP,
 • korzystać z pierwszeństwa w przyjęciu na kursy umożliwiające przygotowanie do zawodu, w tym na samodzielnego lub głównego księgowego oraz na kursy i szkolenia specjalistyczne poświęcone aktualizacji wiedzy lub przygotowujące do egzaminu na dyplomowanego biegłego.


Warunki uzyskania członkostwa w SKwP:

Osoba lub jednostka organizacyjna zainteresowana członkostwem w SKwP może zostać Członkiem zwyczajnym lub Członkiem wspierającym SKwP. W tym celu musi spełniać wymogi formalne określone w statucie oraz wypełnić deklarację członkowską (link deklaracja), którą składa w wybranym przez siebie Oddziale Okręgowym SKwP. Przyjęcie w poczet członków SKwP następuje na skutek wydania decyzji przez zarząd odnośnego Oddziału Okręgowego i po wpłaceniu składki członkowskiej/zadeklarowanego wsparcia (w przypadku osób prawnych).

Członkiem zwyczajnymi mogą zostać:

 1. pracownicy finansowo-księgowi,
 2. pracownicy przetwarzania danych rachunkowości,
 3. biegli rewidenci, dyplomowani biegli księgowi, rewidenci księgowi oraz inni pracownicy rewizji i kontroli gospodarczej lub finansowej,
 4. nauczyciele oraz pracownicy nauki w dziedzinach: finansów, rachunkowości, przetwarzania danych, analizy gospodarczej i dyscyplin pokrewnych,
 5. pracownicy bankowi oraz jednostek doradczych i opiniodawczych,
 6. pracownicy skarbowości i doradcy podatkowi,
 7. studenci i uczniowie kierunków finansów, rachunkowości i dziedzin pokrewnych,

Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna, organizacja lub instytucja zainteresowana działalnością Stowarzyszenia. Jako członek wspierający może zostać przyjęta również osoba fizyczna.
Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela, którym może być członek zwyczajny Stowarzyszenia.

 

Opłaty członkowskie:

- dla członków zwyczajnych-  24 zł/rok

- dla członków zwyczajnych- dyplomowanych księgowych- 24 zł/ rok

- dla emerytów -  12 zł/rok

- dla studentów- 12 zł/rok

- WPISOWE - 6 zł

Polecamy

 • e-Składka
 • PWSZ
 • Facebook
 • www.not.legnica.pl
  • Kaledarium