Konkurs Księgowy 2.0

Regulamin konkursu dla młodzieży

pt. „Księgowy 2.0”.

 

          § 1

         Cele Konkursu

 

Celem konkursu plastyczno - literackiego jest:

1.      Promocja zawodu księgowego oraz tworzenie pozytywnego wizerunku osób pracujących jako księgowi.

2.      Rozwój umiejętności plastycznych i literackich wśród młodzieży.

3.      Wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę konkursu.

 

§ 2

Organizator konkursu

 

Organizatorem konkursu o nazwie „Księgowy 2.0” (Konkurs) jest:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy

59-220 Legnica , ul. Najświętszej Marii Panny 22
tel./fax: 76 862-13-65, e-mail:
biuro@legnica.skwp.pl

 

 

           § 3

         Założenia organizacyjne 

 

1.      Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół, w następujących kategoriach :

·         gimnazja

·         szkoły ponadgimnazjalne

 

2.      Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi. Prace konkursowe mogą być wykonane tylko przez jednego autora – nie będą brane pod uwagę prace grupowe.

3.      Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu więcej niż jedną pracę.

4.      Temat prac powinien obejmować aspekt pozytywnego postrzegania księgowego w społeczeństwie.

5.      Prace mogą być wykonane w następujących technikach:

·         dopuszczalne techniki plastyczne to: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, komiks, techniki mieszane  (w formacie A3)

·         literacka ( forma pisemna jedna strona A4)

·         grafika komputerowa (animacje, gify, memy) – nagrane na płytę CD/DVD

·         fotografia, fotoreportaż (max 4 zdjęcia), film – w formie plików cyfrowych nagranych na płytę CD/DVD

6.      Nie będą uwzględniane: prace na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby, prace z użyciem produktów spożywczych (np. kasze, makarony itp.) oraz prace wykonane z plasteliny, modeliny lub innych tworzyw sztucznych.

7.      Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

8.      Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.

9.      Szkoły składają prace konkursowe do siedziby Organizatora na adres: ul. Najświętszej Marii Panny 22, 59-220 Legnica w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w § 7 ust. 2.

10.  Prace złożone po terminie nie będą podlegały ocenie. W przypadku przesyłek decyduje data wpływu do siedziby Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Legnicy.

11.  Prace konkursowe należy składać  w kopercie zaadresowanej do siedziby Organizatora z dopiskiem: „Konkurs”. Zgłoszone prace powinny być podpisane na odwrocie wg poniższego wzoru:

a)      Tytuł pracy

b)     Imię i nazwisko autora

c)      Wiek

d)     Nazwę szkoły

 

12.  Do pracy konkursowej rodzic/ opiekun prawny, a w przypadku udziału w Konkursie osób pełnoletnich – uczestnik, dołącza na formularzu zgłoszeniowym (zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu) swoje dane oraz podpis wyrażający zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu oraz akceptację warunków Konkursu.

 

 

 

§ 4

Ocena prac konkursowych

 

1.      Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu spośród przekazanych prac wyłoni laureatów Konkursu - po 5 w każdej kategorii.

2.      Komisja Konkursowa może również przyznać wyróżnienia.

3.      Komisja Konkursowa pod uwagę weźmie:

·         umiejętność ukazania tematu pracy

·         jakość wykonania

·         oryginalność

4.      Komisja Konkursowa nie będzie oceniać prac:

·          bez prawidłowego opisu,

·          bez formularza zgłoszeniowego,

·          zniszczonych,

·          naruszających prawo lub o treściach powszechnie uznawanych za obraźliwe.

5.      Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

6.      Komisja Konkursowa sporządza protokół z wynikami według kolejności miejsc w poszczególnych kategoriach (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu).

 

§ 5

Ogłoszenie wyników konkursu

 

1.      Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej www.legnica.skwp.pl oraz na profilu Facebook’a Organizatora w terminie wskazanym w §7 ust. 4.

2.      Wyniki zostaną również przesłane do szkół biorących udział w Konkursie.

3.      Prace konkursowe mogą być prezentowane w siedzibie Organizatora oraz z ogłoszonymi wynikami na stronie internetowej oraz na profilu Facebook’a Organizatora. Mogą być również wykorzystane przez Organizatora do projektowania materiałów popularyzujących Konkurs. Nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych.

 

§ 6

Nagrody

 

1.      Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy laureata oraz nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas uroczystości wręczania nagród zorganizowanej przez Organizatora.

2.      Osoby wyróżnione otrzymają dyplomy wyróżnienia.

3.      Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w Konkursie.

4.      Organizator może przyznać dodatkowe nagrody.

 

§ 7

Terminarz

 

1.        Konkurs rozpoczyna się 05 października 2017 r.

2.        Termin nadsyłania/dostarczania prac mija 12 stycznia 2018 r.

3.        Ocena prac Komisji Konkursowej nastąpi do dnia 31 stycznia 2018 r.

4.        Wyniki Konkursu zostaną oficjalnie podane do dnia 31 stycznia 2018 r.

5.        Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w dniu 7 lutego 2018 r.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

1.        Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie www.legnica.skwp.pl.

2.        Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Konkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych prac. W takim przypadku prace zostaną zwrócone autorom.

3.        Organizator może dokonać zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku pojawienia się istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu.

4.        Organizator rozstrzyga w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

Załącznik nr 1 i 2

Polecamy

  • e-Składka
  • PWSZ
  • Facebook
  • www.not.legnica.pl
    • Kaledarium