Księgarnia

Zamknięcie roku 2015

 zamkniecie roku 2015

Cena: 157.00 zł.

Nowe, zaktualizowane wydanie omawia tematy takie jak:

● nowe sposoby na sprawozdanie finansowe - jak korzystać z uproszczeń

● dodatkowe informacje i objaśnienia - unijne wymogi

● obliczanie różnic kursowych i odroczonego podatku - przykłady

● ustalenie dochodu, CIT i PIT z uwzględnieniem zmiany przepisów

W 2015 r. weszły w życie znaczne zmiany ustawy o rachunkowości, dotyczące m.in. postaci sprawozdań finansowych. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2015 r.

Jednostki - w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) - mogą sporządzać je według dotychczasowych lub nowych wzorów (a jest ich łącznie aż cztery rodzaje), stosując przy tym dodatkowo różne uproszczenia.

Przewodnikiem po tym „labiryncie" jest najnowsza, zaktualizowana i wzbogacona edycja „Zamknięć rocznych".

Szczegółowo omówiono w niej sposób sporządzania podstawowych sprawozdań - obowiązujących wszystkie jednostki (choć mających różną postać): wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień. Sporo miejsca poświęcono też sprawozdaniom dodatkowym, sporządzanym przez jednostki średnie i duże: rachunkowi przepływów pieniężnych, zestawieniu zmian w kapitale własnym.

Ponadto na przykładach objaśniono - wciąż budzące wątpliwości - zagadnienia różnic kursowych i odroczonego podatku dochodowego.

Książka zawiera też wskazówki, jak sporządzić sprawozdanie z działalności i jak umiejętnie zaprezentować wnioski płynące z tego sprawozdania oraz ze sprawozdania finansowego - zarówno pod względem treści, jak i formy.

Zamknięcie roku wiąże się nieodłącznie z ustaleniem dochodu do opodatkowania, stąd obszernie omówiono również zasady ustalania - przez podatników CIT i PIT - przychodów i kosztów z działalności gospodarczej, w tym z objęcia i odpłatnego zbycia udziałów/akcji w spółkach kapitałowych. W opracowaniu uwzględniono zmiany przepisów podatkowych obowiązujące od 2015 r., a także najnowsze interpretacje organów skarbowych i orzeczenia sądów.

Kasy fiskalne w praktyce

 

kasy fiskalne

 

Ukazała się najnowsza książka wydawnictwa Rachunkowość omawiająca zasady ewidencjonowania obrotu w kasach rejestrujących (fiskalnych). Przez ponad rok stosowania nowych przepisów o kasach fiskalnych pojawiło się wiele wątpliwości, interpretacji organów podatkowych oraz pierwsze orzeczenia sądów administracyjnych. W opracowaniu poruszono najważniejsze problemy związane z praktycznym stosowaniem tych regulacji. Zawiera ona odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania , najciekawsze interpretacje orzecznictwo i treść obowiązujących aktów prawnych. Znajdziecie tu też Państwo informacje o projektowanych zmianach, które mają wejść w życie w 2015 r. za sprawą nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas .

 Liczba stron: 106
Oprawa: Miękka
Format: A4

CENA: 67,00 zł

abc Zapraszamy do zakupu nowej pozycji wydawnictwa RACHUNKOWOŚĆ

"ABC płatnika składek ZUS. Przedsiębiorcy, pracownicy, zleceniobiorcy"

Wydanie specjalne można zamawiać mailowo na adres
biuro@legnica.skwp.pl

ISBN: 978-83-63251-06-2
Liczba stron: 116
Oprawa: miękka
Format: A4
Waga w gramach: 257

CENA: 82,00 zł

MSSF 2013

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2013 NOWOŚĆ!

Publikacja ta jest jedynym oficjalnym polskim przekładem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Niniejsze wydanie zawiera m.in:

·         4 nowe standardy: MSSF 10, 11, 12 i 13,

·         nową interpretację KIMSF 20,

·         osiem zaktualizowanych standardów:  MSSF 7 i MSSF 9 oraz MSR 1, 12, 19, 27, 28 i 32.

W publikacji Czytelnik znajdzie także  zmiany dotyczące:

·         Pożyczek rządowych (zmiany MSSF 1),

·         Skonsolidowanych sprawozdań finansowych, wspólnych  ustaleń  umownych i ujawnień informacji na temat

udziałów w innych jednostkach (zmiany MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12),

·         Jednostek inwestycyjnych  (zmiany MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27) oraz

·         Corocznych zmian MSSF w okresie 2009–2011 (MSSF 1, MSR 1, MSR 16, MSR 32 i MSR 34).


Obecne, jednotomowe wydanie zawiera:  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF): MSSF 1- 13,

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR): MSR 1,2,7,8,10-12,16-21,23-24,26-29,32-34,36-41, 

a także interpretacje KIMSF: 1,2,4-7,10, 12-20 oraz interpretacje SKI: 7,10,15,25,27,29,31,32.


Zawarte w publikacji standardy i interpretacje obowiązują według stanu na dzień 1 stycznia 2013 r.

Pozycja ta jest niezbędnym narzędziem pracy służb finansowo-księgowych spółek akcyjnych, dużych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które chcą być dobrze postrzegane na rynku, jak i przedsiębiorstw, których właścicielami lub udziałowcami są podmioty zagraniczne.

ISBN: 978-83-7228-336-8
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 1825

Cena: 380,00 zł (brutto)

 

 
 
 
 
SPIS TREŚCI:
 
1. Wprowadzenie / 5
2. VAT należny powstaje z chwilą wykonania dostawy lub usługi / 7
3. Kiedy usługę można uznać za wykonaną / 11
4. Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste - czy to dostawa ciągła? / 14
5. Jak rozliczać VAT od usług transportu towarów / 16
6. Nowe zasady rozliczania zaliczek eksportowych / 19
7. Kiedy do przedpłaty w eksporcie ma zastosowanie zerowa stawka / 21
8. Jak ustalać podstawę opodatkowania VAT / 24
9. Opakowania zwrotne rozliczane w szczególny sposób / 26
10. Nowe zasady fakturowania sprzedaży / 27
11. Faktury na sprzedaż zwolnioną / 29
12. Terminy wystawiania faktur - zasady ogólne / 32
13. Terminy wystawiania faktur - zasady szczególne / 36
14. Kiedy można odliczyć VAT od zakupów / 42
15. Chwilowy powrót aut z kratką / 46
16. Sprzedaż zwolniona u drobnego przedsiębiorcy / 51
17. Nowe zwolnienie dla towarów używanych / 53
18. Sprzedaż zwolniona u drobnego przedsiębiorcy / 56
19. Inne zmiany w przepisach o VAT / 58
20. Problemy z rozliczaniem VAT przy sprzedaży towarów wrażliwych / 60
21. Nowy VAT w pytaniach i odpowiedziach / 65
22. Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych w 2014 roku - zmiany w przepisach / 75
23. Opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych i ich wspólników / 80
24. Ułatwienia podatkowe dla małych przedsiębiorców w 2014 roku / 87
25. Interpretacje organów podatkowych / 89
26. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT (Tabele) / 100
 
 
ISBN: 978-83-63251-05-5
Objętość: 104 str.
Oprawa: miękka, klejona
Cena: 75,00 zł
 

 

 CENA: 48,00 zł

W kwietniowej „Rachunkowości” rozpoczynamy cykl artykułów Likwidacja spółek handlowych, które przybliżą Czytelnikom problematykę likwidacji spółek prawa handlowego – jej aspektów prawnych, podatkowych, ubezpieczeniowych i księgowych. Prezentujemy również trzecią już część cyklu poświęconego analizie porównawczej MSR i polskiej ustawy o rachunkowości. Publikowany w tym numerze artykuł dotyczy Środków trwałych - z jakich istotnych różnic w wycenie i amortyzacji powinniśmy zdawać sobie sprawę?

Zasady odliczania VAT naliczonego związanego z nabyciem i eksploatacją pojazdów na potrzeby firmy bardzo się skomplikowały. Więcej na ten temat przeczytacie Państwo w artykule Wydatki na nabycie i eksploatację samochodów - skutki podatkowe od 1 kwietnia 2014 r. Odpowiadamy również na pytanie - Kiedy kupujący paliwo może zapłacić VAT za sprzedawcę?

Piszemy też o nowowydanym MSSF 13, który wyjaśnia sposób ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań niefinansowych oraz finansowych, jak również instrumentów kapitałowych. Więcej na ten temat w artykule Wartość godziwa.


Spis treści :

artykuły
Natalia   Krzyżanowska    Wartość godziwa. MSSF nr 13 / 2
Przemysław   Kabalski    MSSF a ustawa o rachunkowości (3) – Środki trwałe / 10
Konrad   Piłat    Wydatki na nabycie i eksploatację samochodów – skutki podatkowe od 1 kwietnia 2014 r. / 19
Kiedy kupujący paliwo może zapłacić podatek za sprzedawcę / 31
Edward   Kosakowski    Likwidacja spółek handlowych (1) – Przyczyny likwidacji / 35
Paweł   Wrześniewski    Likwidacja spółek handlowych (2) – Podobieństwa i różnice trybu likwidacji / 38
konsultacje – informacje – wyjaśnienia
rachunkowość
Memoriałowe różnice kursowe a rozliczenia podatkowe / 48
Koszty filmu reklamowego / 51
Bony towarowe / 51
Inwentaryzacja aktywów rzeczowych / 52
podatki i prawo gospodarcze
Przychód i koszty uzyskania przychodów z usług stomatologicznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia / 53
Nieściągalna wierzytelność kosztem w kwocie netto czy brutto? / 55
Koszty rozbiórki elementem wartości początkowej / 57
Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z o.o. / 58
Usługa ciągła czy zaliczka – moment powstania obowiązku podatkowego w VAT / 58
VAT czy PCC od umowy pożyczki / 60
praca, świadczenia i ubezpieczenia
Potrącenia z zasiłków z wyższą kwotą wolną / 62
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy / 64
Zatrudnienie syna wspólnika w spółce jawnej / 64
Jak udokumentować prawo do ulgi na wypoczynek dziecka / 65
aktualności
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS i NFZ / 66
Co nowego w orzecznictwie podatkowym
Podatek dochodowy
Przychód pracownika z tytułu nabycia akcji na preferencyjnych warunkach / 70
Korekta kosztów po sporządzeniu sprawozdania finansowego / 70
Wyłączenie niektórych zobowiązań z przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części / 70
PCC od wkładu do spółki nie jest kosztem / 70
Dochód przy przekształceniu spółki kapitałowej w osobową / 70
Optymalizacja a oszustwo podatkowe / 70
Przychód z wirtualnych akcji / 70
Wartość gruntu i lokalu trzeba wyodrębnić / 70
Koszty procesowe i egzekucyjne dochodzenia nieściągalnej wierzytelności / 70
VAT
Wymogi księgowe a prawo do odliczenia / 70
Stawka VAT od usług wstępu na siłownie / 70
Usługi likwidacji szkód zwolnione z podatku / 70
Podatek od nieruchomości
Zaniechanie remontów przez właściciela a względy techniczne / 70
Ordynacja podatkowa
Skutki korekty faktur po śmierci kontrahenta / 70
Sąd nie może uchylić części interpretacji / 70
Postępowanie egzekucyjne
Podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego / 70
Co nowego w prawie
Nowy formularz VAT-11 / 74
Sprawozdawczość komorników / 74
Zmiany w kwestionariuszach statystycznych / 74
Bez opłaty skarbowej za dodatek energetyczny / 74
Pracownik call centre spędzi święta w pracy / 74
Nowe formularze w postępowaniu wieczystoksięgowym / 74
Opłaty środowiskowe / 74
Sprawozdania wyborcze / 74
OPP ma podać numer rachunku bankowego / 74
Ograniczenia w odliczaniu VAT od samochodów / 74
Wzór informacji o pojazdach / 74
Teksty jednolite / 74
ludzie – wydarzenia – książki
Czy istnienie rachunkowości jest zagrożone? / 76
Małe jest nie tylko piękne, ale i skuteczne. Wywiad z Władysławem Iwanyniukiem, Prezesem Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Legnicy / 82
V Ogólnopolskie Dni Rachunkowości / 85
Problemy z nowym VAT i księgowania w chmurze / 86
Z działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce / 87
Powołanie Akademickiej Fundacji Rachunkowości i Audytu imienia dr. Piotra Rojka / 88

Zamknięcie roku 2013 

 ZAMKNIĘCIE ROKU 2013 - Wydawnictwo Rachunkowość sp. z o.o.

ISBN:  978-83-63251-04-8

Rok wydania: 2013

Cena: 135,00 zł brutto

Ukazało się nowe wydanie książki „Zamknięcie roku", a w niej:

 • roczne sprawozdanie finansowe (ogólne reguły zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania, badania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego; szczegółowe omówienie sposobu ustalania pozycji poszczególnych elementów sprawozdania finansowego: wprowadzenia, bilansu, rachunku zysku i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych),
 • omówienie spraw budzących najczęściej wątpliwości (operacje w walutach obcych, różnice kursowe, odroczony podatek dochodowy),
 • sprawozdanie z działalności (wymogi, zakres, układ),
 • podatki dochodowe (opodatkowanie dochodu, przychody i koszty podatkowe, zmniejszenia i zwiększenia podstawy opodatkowania, korekty kosztów podatkowych, opodatkowanie dywidend),
 • terminarz obowiązków podatników i płatników w okresie zamykania roku,
 • analiza sprawozdania finansowego - czyli jak wyciągać wnioski ze sprawozdania i odpowiednio je przedstawiać osobom zainteresowanym.

ZAKŁADOWY PLAN KONT Z KOMENTARZEM MARIAN PAŁKA

Marian Pałka - Zakładowy plan kont z komentarzem wydanie XXIII

ISBN: 978-83-89179-71-5

Rok wydania: 2013

Cena: 170,00 zł (+5% VAT)

Najnowsze wydanie planu kont Pana Pałki z wyd. Ekspert, opracowane na podstawie polskiego prawa bilansowego, którego regulacje są określone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).
W komentarzu zostały uwzględnione nowe regulcje, które obowiązują od 1 stycznia 2013 roku, zarówno wprowadzone w ustawie o rachunkowości, jak i w przepisach podatkowych, prawa gospodarczego, prawa pracy oraz w ubezpieczeniach zdrowotnych.
Komentarz uwzględnia postanowienia ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, jak i wiążących jednostki przepisów ustaw o podatku dochodowym (od osób prawnych i fizycznych) oraz podatku VAT i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.
Uwzględnia wydane interpretacje oraz wytyczne wynikające z Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, postanowienia kodeksu spółek handlowych, natomiast W odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych postanowienia ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 6, poz. 27 z późn. zm.).
Układ i treść komentarza uwzględnia potrzeby związane ze sporządzaniem poszczególnych wzorów sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości.
W treści komentarza uwzględniono również konieczność dysponowania dla potrzeb zbędnymi informacjami o stanie środków pieniężnych, zapasów trwałych i obrotowych, należności i zobowiązań, a także o kosztach finansowych.

MARIAN PAŁKA - INDEKS księgowań operacji (zdarzeń) gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Część I Operacja (zdarzenia) gospodarcze podlegające ewidencji + Część II Alfabetyczny indeks operacji (zdarzeń)

ISBN: 978-83-89179

Wrocław 2012 r.

Cena: 160,00 zł netto (+5% VAT)

Książka dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą, które prowadzą pełną ewidencję rachunkową. Składa się ono z dwóch części. W części pierwszej podane zostały operacje gospodarcze według ich treści ekonomicznej oraz sposób ich księgowania. Operacje zostały pogrupowane według zespołów i kont syntetycznych podanych na stronach 9-16.
Część druga jest alfabetycznym skorowidzem operacji ujętych w części pierwszej - wskazującym miejsce, w którym są one wymienione, tak by w łatwy sposób można było znaleźć operacje, których sposób księgowania jest poszukiwany. Układ ten umożliwia odnalezienie potrzebnej informacji, zarówno na podstawie ekonomicznej treści operacji - w oparciu o spis treści części pierwszej opracowania, jak i na podstawie alfabetycznie uporządkowanego ich wykazu, zawartego w części drugiej, z tym że w wielu wypadkach w części drugiej podanychjest kilka odmiennie sformułowanych określeń dla tej samej operacji - dla ułatwienia odnalezienia miejsca, w którym dana operacja się znajduje.
Część pierwsza dzieli się na rozdziały oznaczone cyframi rzymskimi od I do IX, odpowiadające zespołom wyodrębnionym w zakładowych planach kont dostępnych na polskim rynku wydawniczym. W ich ramach wydzielone zostały hasła w znaczącej części odpowiadające nazwom aktywów i pasywów wykazywanych w odrębnych pozycjach w bilansie oraz przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysków i strat. Księgarnia Prawnicza Bookslandia poleca Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą.

 

Książki można zamawiać telefonicznie 76/ 862-15-17, faxem 76/ 862-36-41, mailem biuro@legnica.skwp.pl 

lub w siedzibie oddziału

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Oddział Okręgowy w Legnicy

ul. Najświętszej Marii Panny 22

59-220 Legnica

Na wszelkie pytania odpowiemy także za pomocą poczty e-mail: mailto:biuro@legnica.skwp.pl

izip.jpgInwentaryzacja - zasady i praktyka

 

W Numerze:

Już w sprzedaży publikacja  poświęcona w całości inwentaryzacji - spisowi z natury zasobów, uzgodnieniu sald z kontrahentami, weryfikacji stanów pozostałych kont.
Zawarte w niej opracowania mówią zarówno o tym jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację oraz zawierają pełną informację o obowiązujących w tym zakresie przepisach.
Broszura przynosi bogactwo praktycznych informacji, wskazówek, wzorcowych instrukcji i formularzy pozwalających na właściwe przeprowadzanie inwentaryzacji przez jednostki różnych branż jak i różnej wielkości - duże i małe. Ich adaptacja do warunków danej jednostki oszczędzi pracy, wobec możliwości wykorzystania gotowych wzorców.
Obok opracowań omawiających szczegółowo różne rodzaje i aspekty inwentaryzacji materiałów, towarów w hurcie i detalu, produkcji w toku, w tym budowlanej, środków trwałych, rozrachunków, środków pieniężnych - publikacja zawiera postanowienia ustawy o rachunkowości dotyczące inwentaryzacji uzupełnione o liczne wyjaśnienia uzgodnione z Departamentem Rachunkowości Ministerstwa Finansów a także przepisy o odpowiedzialności pracowniczej.
Osobno naświetlono podatkowe aspekty inwentaryzacji i ujawnionych w jej toku niedoborów i nadwyżek.
Oddając niniejszą broszurę w ręce Czytelników, jesteśmy przekonani, że okaże się ona rzeczywistą pomocą w sprawnym zorganizowaniu, przeprowadzeniu i rozliczeniu inwentaryzacji.

Cena: 93,00 zł + 5% VAT

 

rkpasidRachunek kosztów - podstawowe aspekty sprawozdawcze i decyzyjne
Tematem tej książki jest rachunek kosztów i jego znaczenie w rachunkowości, a szczególnie w realizacji jej podstawowych celów sprawozdawczych i decyzyjnych. Autor przedstawia w niej m.in.: istotę kosztów i kryteria ich klasyfikacji, rachunek kalkulacyjny kosztów, sposób obliczania kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, kryteria klasyfikacyjne kosztów dla celów decyzyjnych, rachunek progów rentowności, modele rachunku kosztów, elementy budżetowania i kontroli jednostki.

Publikacja jest tak pomyślana, by ułatwić proces uczenia się. Każdy rozdział zawiera niezbędne minimum podstaw teoretycznych analizowanej tematyki, które następnie wyjaśniane są na konkretnych przykładach. Do utrwalenia wiadomości służą zamieszczone na końcu każdego rozdziału definicje podstawowych pojęć, pytania testowe oraz zadania. Wskazana jest także literatura, w której Czytelnik znajdzie poszerzenie analizowanego tematu.

Autor: Sławomir Sojak
Rok wydania: 2010
Cena: 67 zł + 5% VAT

 

 

ssfwpimsrSkonsolidowane sprawozdania finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości

Niniejsze opracowanie ma na celu zaprezentowanie rozwiązań odnoszących się do procesu sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych na podstawie przepisów polskiego prawa bilansowego oraz rozwiązań Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Autorka prezentuje strukturę grupy kapitałowej, istotę sprawowania kontroli, współkontroli i znaczącego wpływu, znaczącego inwestora oraz jednostki stowarzyszonej, procedurę sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dokonywania korekt, a także listę informacji, jakie jednostki powiązane zobowiązane są prezentować w sprawozdaniu finansowym.

Obok treści teoretycznych i przepisów prawnych, w opracowaniu znalazły się liczne przykłady liczbowe, pozwalające na zrozumienie istoty oraz sposobu sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Książka zawiera również zadania do samodzielnego rozwiązania.

Autor: Marzena Remlein
Rok wydania: 2010
Cena: 64 zł+ 5% VAT

pdkwzPrawo dla księgowych w zarysie
Książka jest kompendium wiedzy na temat prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Każdy zainteresowany znajdzie w niej m.in. formy prowadzenia działalność gospodarczej w Polsce, sposób ich ewidencjonowania, obowiązki wynikające z tytułu zatrudniania pracowników (rodzaje umów o pracę, kształtowanie i ustanie stosunku pracy, uprawnienia pracownicze), tok postępowania upadłościowego i układowego.

Autor przedstawia także system prawa cywilnego, a w szczególności: pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań, formy oświadczenia woli, sposoby zawierania umów, źródła powstawania zobowiązań wobec kontrahentów i ich zaspokajanie.
Publikacja poleca jest pracownikom służb finansowo-księgowym przedsiębiorstwa.

Autor: Maciej Gnela
Rok wydania: 2010
Cena: 47 zł + 5 %

prfPodstawy rachunkowości finansowej
Publikacja to napisany w przystępny sposób podręcznik dla osób uczących się rachunkowości.
Czytelnicy znajdą w niej m.in. pojęcie i strukturę aktywów i pasywów, sposób wpływania operacji gospodarczych na bilans i inne elementy sprawozdania, funkcjonowanie kont bilansowych i wynikowych, ewidencję zdarzeń gospodarczych oraz elementy kształtujące wynik finansowy, budowę oraz funkcjonowanie ksiąg rachunkowych.

Książka zawiera kilkadziesiąt przykładów, pytań sprawdzających oraz zadań do samodzielnego rozwiązania, które ułatwiają zrozumienie poszczególnych zagadnień.
Publikacja poleca jest osobom, które rozpoczynają pracę w służbach finansowo-księgowych przedsiębiorstwa, biurach rachunkowych oraz osobom chcącym podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.

Autor: Zb. Messner , J. Pfaff
Rok wydania: 2010

Cena: 66 zł + 5% VAT

uorzw

Ustawa o rachunkowości z wyjaśnieniami

Ukazało się nowe, rozszerzone i zaktualizowane wydanie zeszytu specjalnego przynoszącego tekst ustawy o rachunkowości i najważniejszych – uzupełniających ją – rozporządzeń Ministra Finansów wraz z wyjaśnieniami.
Książka zawiera tekst ustawy o rachunkowości i rozporządzeń według stanu prawnego na dzień 1.01.2010 r. wraz z obszernymi, najnowszymi oraz dostosowanymi do obowiązującego brzmienia przepisów wyjaśnieniami do poszczególnych artykułów ustawy, w postaci konsultacji uzgodnionych z Departamentem Rachunkowości Ministerstwa Finansów.
Zawarte w książce wyjaśnienia przybliżają różne praktyczne aspekty, jakie rodzi stosowanie ustawy oraz pozwalają rozstrzygnąć wątpliwości powstające przy dekretacji zdarzeń gospodarczych oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Książka przynosi też aktualny tekst rozporządzeń wykonawczych Ministra Finansów do ustawy w sprawie instrumentów finansowych, konsolidacji sprawozdań finansowych oraz zasad rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej.


Cena: 105,00 zł.+ 5% VAT

d2009WK Wzorcowy wykaz kont

W Numerze:
Wzorcowy wykaz kont (WWK) jest adresowany do jednostek, stosujących w całej rozciągłości przepisy ustawy o rachunkowości.
WWK uwzględnia postanowienia:
• ustawy o rachunkowości,
• kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza szczegółowe rozwiązania w zakresie ewidencji przez spółki handlowe kapitałów własnych i ich zmian.
• ustawy i rozporządzeń w sprawie podatku od towarów i usług, a w szczególności dotyczące wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć,
• ustaw o podatkach dochodowych,
• ustawy o podatku akcyzowym.
Na WWK składają się:
-> zaktualizowane i rozszerzone szczegółowe wyjaśnienia (cz. C) działania kont objętych wykazem kont;
-> wykaz kont (cz. A), obejmujący konta księgi głównej (syntetyczne) ułatwiające stosowanie rozwiązań przewidzianych w ustawie i dostosowanie danych ksiąg rachunkowych do potrzeb podatkowych,
-> bogaty wykaz księgowań wraz z ich skorowidzem (cz. D i E), na który to wykaz składa się łącznie około 600 uznanych za najczęściej występujące zdarzeń (operacji gospodarczych), połączonych w 42 hasła; operacje zostały dodatkowo rozbudowane dla uwzględnienia:
• wariantowych rozwiązań - odpowiednio do możliwości wyboru przewidzianych w ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do niej w zakresie np. ewidencji i wyceny inwestycji w nieruchomości, rzeczowych składników majątku obrotowego, prowadzenia rachunku kosztów i sporządzania rachunku zysków i strat,
• wymogów wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług,
• wypracowanych w praktyce rozwiązań dla zdarzeń, nieunormowanych w ustawie.


Opracowanie: dr Barbara Muszyńska
Redakcja całości: dr Zdzisław Fedak
Cena: 99,00 + 5% VAT

inwentaryzacjaInwentaryzacja u małych i dużych

Nowa, w pełni aktualna publikacja poświęcona w całości inwentaryzacji w małych, średnich i dużych jednostkach.

Jest to wyczerpujące kompendium wiedzy o prawnych, technicznych i księgowych aspektach inwentaryzacji, a poruszane na jej łamach tematy to m.in.:
-> organizowanie i przeprowadzanie spisu z natury:
- materiałów, towarów i produktów
- towarów w handlu detalicznym
- produkcji niezakończonej budowlanej
- środków trwałych i inwestycji w nieruchomości
- gotówki i papierów wartościowych
- księgozbiorów,
-> uzgadnianie rozrachunków,
-> przeprowadzanie weryfikacji pozostałych aktywów i pasywów,
-> specyfika inwentaryzacji w małych, średnich i dużych jednostkach,
-> inwentaryzacja a podatki,
-> ujęcie niedoborów i nadwyżek w księgach rachunkowych.

Broszura zawiera też „półprodukty” - wzory zarządzeń, instrukcji i dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz praktyczne porady.

Mamy nadzieję, że nowa publikacja, gdzie autorami opracowań są wybitni fachowcy–praktycy stale współpracujący z redakcją, spotka się z dobrym przyjęciem i stanie się lekturą księgowych małych i dużych jednostek.

Format: A4
Objętość: ok. 192 stron

Cena: 84 zł + 5% VAT

Polecamy

 • e-Składka
 • PWSZ
 • Facebook
 • www.not.legnica.pl
  • Kaledarium