Kurs na Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych

 

 

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE

CENTRUM EDUKACJI

                   INSTYTUTU CERTYFIKACJI ZAWODOWEJ KSIĘGOWYCH
 
 
 
Zaprasza Państwa na wyjazdowy kurs

 

dla kandydatów na

Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych

 

w dniach 01.10 - 05.10.2018 r.

w hotelu Green Park Conference Centre w Serocku

 

 

 

Celem kształcenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim,

pozwalającym im na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenie ich na jakościowo

najwyższym poziomie, z praktycznym stosowaniem zasad etyki zawodowej opisanych w

„Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości".

 

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych

może być osoba, która:

- posiada wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę w księgowości lub wykształcenie średnie

i pięcioletnią praktykę w księgowości,

- posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do

usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów

lub wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez

Stowarzyszeniecertyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego,

- rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej

będąc sygnatariuszem „Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości",

- uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej

z rachunkowością   i zobowiązuje się do spełniania tego obowiązku.

Tematyka kursu:

1.      Organizacja usług księgowych.

2.      Umowa o świadczenie usług księgowych.

3.      Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

4.      Ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych.

5.      Odpowiedzialność karna skarbowa przy świadczeniu usług księgowych.

6.      Obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i składek

na ubezpieczenia, podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz w zakresie

ewidencji, sprawozdawczości finansowej  i statystycznej.

7.      Organizacja systemu kontroli przy świadczeniu usług księgowych.

8.      Ryzyko w usługach księgowych.

9.      Etyka zawodowa w świadczeniu usług księgowych.

 

Program kursu obejmuje 32 godziny dydaktyczne wraz z egzaminem.  

Sposób i forma zaliczenia:

Uczestnicy kursu, którzy na egzaminie uzyskają co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem Ministra Edukacji Narodowej. Jednocześnie mogą ubiegać się o certyfikat eksperta usług księgowych wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Warunkiem uzyskania certyfikatu jest członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • uiszczenie opłaty w kwocie 1899,00 zł, (dla członków Stowarzyszenia - 1709,00 zł, dla osób kontynuujących naukę, niebędących członkami Stowarzyszenia - 1804,00 zł),
  • przesłanie pocztą na adres Instytutu, faksem (22521 32 61) lub e-mailem (instytut@skwp.pl) karty zgłoszenia wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających wymagane warunki uczestnictwa.

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania wolnych miejsc.

Cena obejmuje:

-       4 noclegi w hotelu Green Park Conference Centre w Serocku, w pokojach 2 osobowych,

-       całodzienne wyżywienie,

-       szkolenie wraz z materiałami,

-       egzamin.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Elżbietą Wilk, e-mail:elzbieta.wilk@skwp.pl, tel. 22 521 32 93 lub z

Henrykiem Rajewskim , e-mail:henryk.rajewski@skwp.pl, tel. 22 521 32 91

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania kursu.

 

Należność za kurs prosimy wpłacać na  rachunek:  

PKO BP S.A. XV O/Centrum Warszawa 65 1020 1156 0000 7902 0007 5523

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Nazwa firmy:

Adres:

Nr NIP:                                                       tel./faks                                 e-mail

 

Zgłaszam następujące osoby do udziału w kursie dla kandydatów na Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych, który odbędzie się w dn. 01-05.10.2018 r. w hotelu Green Park Conference Centre w Serocku

 

imię i nazwisko słuchacza

data urodzenia

miejsce ur. /województwo

PESEL

wykształcenie

 

 

 

 

 

lata praktyki zawodowej

zajmowane stanowisko

e-mail

tel. kom.

 

 

 

 

 

Posiadane certyfikaty

 

 

  

 

Kwota................................ zł (1 osoba) x ......(liczba osób) = .........................................................................................................zł

RAZEM                                                                                                                    ............................................................................zł

Słownie:  .............................................................................................................................................................................................zł

 

Wpłatę za uczestnictwo prosimy dokonać na konto:

PKO BP S.A. XV O/Centrum Warszawa 65 1020 1156 0000 7902 0007 5523

 

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia  wraz  z przesłaniem kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane warunki uczestnictwa oraz dokonanie wpłaty na konto SKwP Zarząd Główny Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych.

Bezkosztowa rezygnacja z udziału może nastąpić na 14 dni przed rozpoczęciem kursu. Odwołanie
w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na kursie nie zwalnia z dokonania opłaty. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej (faks). 

-Zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki uczestnictwa w kursie SKwP Zarząd Główny Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych.

-Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) ujawnionych w niniejszym formularzu jest Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP), ul. Górnośląska 5 00-443 Warszawa, e-mail: instytut@skwp.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach szkoleniowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom ani do państw trzecich. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes tj. marketing bezpośredni produktów i usług własnych). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniach/kursach, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa.

-Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w celu wysyłki Newslettera.

 

 

-------------------------                                                                                               --------------------

(pieczątka firmowa)                                                                                              (podpis)                                  

Polecamy

  • kolejkowo
  • e-Składka
  • PWSZ
  • Facebook
  • www.not.legnica.pl
    • Kaledarium