Kurs na Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych

         STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE

                    CENTRUM EDUKACJI

 INSTYTUTU CERTYFIKACJI ZAWODOWEJ KSIĘGOWYCH

         Zaprasza Państwa na wyjazdowy kurs

                      dla kandydatów na

Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych

w dniach 01.10 - 05.10.2018 r.

w hotelu Green Park Conference Centre w Serocku

 

 

 

Celem kształcenia jest nabycie przez uczestników wiedzy

i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym

im na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenie

ich na jakościowo najwyższym poziomie, z praktycznym stosowaniem

zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości".

 

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na Certyfikowanego Eksperta

Usług Księgowych może być osoba, która:

- posiada wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę w księgowości

lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę w księgowości,

- posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone

dokumentem uprawniającym do

usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym

przez Ministerstwo Finansów

lub wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez

Stowarzyszeniecertyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego,

- rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych

w pracy zawodowej

będąc sygnatariuszem „Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości",

- uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez

cały okres pracy związanej

z rachunkowością   i zobowiązuje się do spełniania tego obowiązku.

Tematyka kursu:

1.Organizacja usług księgowych.

2.Umowa o świadczenie usług księgowych.

3.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

4.Ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych.

5.Odpowiedzialność karna skarbowa przy świadczeniu usług księgowych.

6.Obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie

rozliczeń wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia,

podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz w zakresie

ewidencji, sprawozdawczości finansowej  i statystycznej.

7.Organizacja systemu kontroli przy świadczeniu usług księgowych.

8.Ryzyko w usługach księgowych.

9.Etyka zawodowa w świadczeniu usług księgowych.

 

Program kursu obejmuje 32 godziny dydaktyczne

wraz z egzaminem.  

Sposób i forma zaliczenia:

Uczestnicy kursu, którzy na egzaminie uzyskają co najmniej

60% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymują zaświadczenie

o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem Ministra Edukacji Narodowej.

Jednocześnie mogą ubiegać się o certyfikat eksperta usług

księgowych wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,

jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej

Federacji Księgowych (IFAC).

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest członkostwo

w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • uiszczenie opłaty w kwocie 1899,00 zł, (dla członków Stowarzyszenia - 1709,00 zł, dla osób kontynuujących naukę, niebędących członkami Stowarzyszenia - 1804,00 zł),
 • przesłanie pocztą na adres Instytutu, faksem (22521 32 61) lub e-mailem (instytut@skwp.pl)karty zgłoszenia wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających wymagane warunki uczestnictwa.

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania wolnych miejsc.

Cena obejmuje:

-       4 noclegi w hotelu Green Park Conference Centre w Serocku,

        w pokojach 2 osobowych,

-       całodzienne wyżywienie,

-       szkolenie wraz z materiałami,

-       egzamin.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Elżbietą Wilk,

e-mail:elzbieta.wilk@skwp.pl, tel. 22 521 32 93

lub z Henrykiem Rajewskim , e-mail:henryk.rajewski@skwp.pl,

tel. 22 521 32 91

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania kursu.

 

Należność za kurs prosimy wpłacać na  rachunek:  

PKO BP S.A. XV O/Centrum Warszawa

65 1020 1156 0000 7902 0007 5523

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Nazwa firmy:

Adres:

Nr NIP:                                                       tel./faks                                 e-mail

 

Zgłaszam następujące osoby do udziału w kursie dla kandydatów

na Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych, który odbędzie się

w dn. 01-05.10.2018 r. w hotelu Green Park Conference Centre

w Serocku

 

imię i nazwisko słuchacza

data urodzenia

miejsce ur. /województwo

PESEL

wykształcenie

 

 

 

 

 

lata praktyki zawodowej

zajmowane stanowisko

e-mail

tel. kom.

 

 

 

 

 

Posiadane certyfikaty

 

 

  

 

Kwota................................ zł (1 osoba) x ......(liczba osób) = .........................................................................................................zł

RAZEM                                                                                                                    ............................................................................zł

Słownie:  ......................................................................... ......................................................................................zł

 

Wpłatę za uczestnictwo prosimy dokonać na konto:

PKO BP S.A. XV O/Centrum Warszawa

65 1020 1156 0000 7902 0007 5523

 

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia  

wraz  z przesłaniem kserokopii dokumentów potwierdzających

wymagane warunki uczestnictwa oraz dokonanie wpłaty na konto

SKwP Zarząd Główny Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych.

Bezkosztowa rezygnacja z udziału może nastąpić na 14 dni

przed rozpoczęciem kursu. Odwołanie w terminie późniejszym

wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych

w wysokości 100%.

Nieobecność na kursie nie zwalnia z dokonania opłaty.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej (faks). 

-Zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki uczestnictwa w kursie SKwP Zarząd Główny

Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych.

-Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) ujawnionych

w niniejszym formularzu jest Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych Stowarzyszenia Księgowych

w Polsce (SKwP), ul. Górnośląska 5 00-443 Warszawa, e-mail: instytut@skwp.pl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach szkoleniowych i nie będą udostępniane

innym odbiorcom ani do państw trzecich. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes

tj. marketing bezpośredni produktów i usług własnych).

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych,

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu

wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych

osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo

wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniach/kursach,

a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa.

-Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

w celu wysyłki Newslettera.

 

 

-------------------------                                                                                               --------------------

(pieczątka firmowa)                                                                                              (podpis)                                  

Polecamy

 • kolejkowo
 • e-Składka
 • PWSZ
 • Facebook
 • www.not.legnica.pl
  • Serwis informacyjny dla członków
  • Świat Księgowych