Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Temat szkolenia

Ocena przedsiębiorstwa

na podstawie sprawozdań finansowych

Opis szkolenia

Proponujemy szkolenie, dzięki któremu uczestnik będzie potrafił używać narzędzi do analizowania finansowej kondycji przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego przyszłych zdolności do tworzenia wartości oraz bezpiecznego i korzystnego dla jego kontrahentów funkcjonowania.

 

W trakcie szkolenia przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych. Uczestnik będzie nabierał umiejętności:

 

 • analizowania zdarzeń na podstawie sprawozdań finansowych,
 • oceniania sprawozdań w kontekście obecnej i przyszłej kondycji przedsiębiorstwa,
 • rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych, możliwych do zidentyfikowania na podstawie dostępnych danych.

 

Proponowane szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je ze zintegrowanym i całościowym spojrzeniem na ocenianą organizację z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza organizacji.

 

Do udziału w szkoleniu zachęcamy osoby, które chciałyby w sposób bezpieczny (bez szkodliwych uproszczeń) dokonywać oceny kontrahentów. Zapraszamy osoby, które chcą się rozwijać w kierunku bezpiecznego pozyskiwania klientów, lecz również specjalistów z działów stykających się z aktywizowaniem sprzedaży, udzielaniem kredytu kupieckiego, windykacją czy finansami. Szczególne zaproszenie kieruję również do właścicieli lub zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami, którzy zainteresowani są nawiązywaniem kontaktów z nowymi partnerami biznesowymi, którzy chcieliby wykorzystać analizę finansową do oceny własnej organizacji.

 

ADRESACI SZKOLENIA: 

Szkolenie rekomendowane jest zarówno dla finansowej jak i niefinansowej kadry kierowniczej z doświadczeniem jak i osób rozpoczynających pracę na kierowniczym stanowisku zarówno w gospodarce jak i administracji publicznej. Przedstawiciele banków odpowiedzialni za współpracę z przedsiębiorcami, przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające samodzielne zarządzanie finansami. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie, jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych instytucjach budżetowych za decyzje dotyczące kontaktów z innymi przedsiębiorstwami i zarządzające finansowymi relacjami z nimi.

 

Program szkolenia

1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa

 • jakie cele finansowe przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej i jakie to ma znaczenie dla oceny kontrahenta
 • maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy finansowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw
 • przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne i ich zastosowanie w prognozowaniu kondycji podmiotów
 • wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa

 

 

Ćwiczenia

Trening rozpoznawania perspektywy właściciela i wierzyciela (szerzej interesariuszy) a wyniki analizy finansowej. Ocena czynników wpływających na obraz firmy.

 

2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?

 • sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności
 • informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności - i wstępne omówienie - co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy, źródła analizy finansowej przedsiębiorstwa. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?
 • metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych, metody i zasady stosowane w rachunkowości, elementy sprawozdania finansowego, podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych

Wykład

Ogóle omówienie treści dostępnej w sprawozdaniach.

 

3. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych

 • ogólna analiza bilansu
 • ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu
 • metoda Wilcoxa
 • salda strukturalne bilansu
 • ogólna analiza rachunku zysków i strat
 • prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności
 • sygnały ostrzegawcze
 • analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} - metoda pośrednia

 

Ćwiczenia

Studia przypadków oparte na danych zawartych w rzeczywistych sprawozdaniach finansowych prezentujące omawiane metody oceny i ich interpretacja.

 

4. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej

 • zasady interpretacji wskaźników, analiza struktury bilansu, analiza rentowności, analiza płynności, cykl konwersji gotówki, strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto, analiza efektywności, analiza poziomu zadłużenia, metody punktowe, analiza dyskryminacyjna

Ćwiczenia

Studia przypadków oparte na danych zawartych w rzeczywistych sprawozdaniach finansowych prezentujące omawiane metody oceny i ich interpretacja.

Wykładowca

dr hab. GRZEGORZ  MICHALSKI, prof. UE   - specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, do 2015 roku adiunkt, a następnie profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonomii, na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wpisany na listę ekspertów I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, współredaktor i członek rad naukowych specjalistycznych, branżowych czasopism z zakresu inwestycji, bankowości, płynności finansowej i zarządzania finansami, nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki finansów, zarządzania ryzykiem, płynnością finansową i inwestycjami takich jak: Australasian Accounting Business & Finance Journal, Journal of Information and Organizational Sciences, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Journal of Problems and Perspectives in Management, International Journal of Information Processing and Management, i innych.

 

Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji. Kierownik projektów badawczych realizowanych na zamówienie MNiSW i NCN.

Autor otwartych i zamkniętych seminariów, warsztatów i szkoleń z zakresu zarządzania finansami, zarządzania płynnością finansową, controllingu finansowego, analizy finansowej kontrahenta, finansowego studium wykonalności, oceny i analizy ryzyka i opłacalności projektów inwestycyjnych realizowanych jako warsztaty dedykowane i szkolenia zamknięte.

Referencje trenera: http://michalskig.com/referencje

Termin

26-27 kwietnia 2016 r.   (godz. 9.00 - 15.00)

Miejsce

Hotel Qubus Legnica ul. Skarbowa 2

Termin zgłoszenia

do 15 kwietnia 2016 r.

 

Cena

 

1.600,00 zł

od osoby

*1.500,00 zł

*od osoby (dla firm będących naszymi członkami wspierającymi, mających uregulowaną składkę za 2016 r.)

Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, bufet kawowy, lunch, zaświadczenie.

Ponadto każdy uczestnik otrzyma książkę „Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych" autorstwa dr hab. G.Michalskiego,

która jest również dostępna na:

https://www.oddk.pl/Ocena-finansowa-kontrahenta-na-podstawie-sprawozdan-finansowych;s,karta,id,153

 

Polecamy

 • kolejkowo
 • e-Składka
 • PWSZ
 • Facebook
 • www.not.legnica.pl
  • Świat Księgowych
  • Kaledarium