„RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH"

Kurs realizowany jest w wymiarze 40 godzin lekcyjnych.

 

Uczestnikiem kursu może być osoba posiadająca podstawową wiedzę z zakresu księgowości  na poziomie zawodu księgowego.

 

Celem  kształcenia jest poszerzenie i zdobycie wiedzy o sposobach prowadzenia systemu księgowości budżetowej tj. w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Istotne jest przekazanie wiedzy o szczególnych zasadach rachunkowości, jej normach i regulacjach oraz sposobach sporządzania sprawozdawczości budżetowej.

PROGRAM

 

1.Podstawy prawne jednostek sektora finansów publicznych

2.Zasady sporządzania planów jednostek samorządu terytorialnego, wieloletnia prognoza finansowa

3.Zasady rachunkowości jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, budżetów jednostek samorządu terytorialnego

4.Zastosowanie klasyfikacji budżetowej

5.Charakterystyka zakładowego planu kont

6.Rachunkowość budżetu jednostek samorządu terytorialnego:

a) ewidencja majątku, grupowania aktywów i pasywów

b) ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pożyczek

c) ewidencja dochodów i wydatków budżetowych, podział

d) ewidencja wyniku finansowego i wykonania budżetu

7.Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych i zakładów budżetowych

a) dochody, wydatki, przychody i rozchody

b) rozliczenia z budżetem

8.Sprawozdawczość budżetowa i finansowa, w tym aktualne zmiany zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań

9.VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

10.Rozliczanie dotacji i środków z Unii Europejskiej

Warunkiem zaliczenia kursu jest frekwencja na poziomie 60 % oraz uzyskanie wyniku pozytywnego na sprawdzianie końcowym.

Cena kursu: 1100,00 zł  za osobę


Kurs rozpocznie się po zebraniu grupy

Polecamy

  • kolejkowo
  • e-Składka
  • PWSZ
  • Facebook
  • www.not.legnica.pl
    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych