Inwentaryzacja, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle aktualnych przepisów

 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w  szkoleniu omawiającym zagadnienia związane z prawidłowym przeprowadzeniem inwentaryzacji w firmie oraz przybliżającej problematykę dotyczącą środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na gruncie aktualnych przepisów prawa krajowego i międzynarodowego.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do służb finansowo-księgowych, zakładowych komisji inwentaryzacyjnych, zespołów spisowych inwentaryzacyjnych, kadry kierowniczej, działów zarządzania majątkiem, służb administracyjnych i technicznych oraz specjalistów z dziedziny inwentaryzacji.

Termin i miejsce

 

19 - 20 września 2019 r.

 

Malachit Medical Spa Hotel***

Karpacz, ul. Staszica 12

malachit-spa.pl

Zapewniamy Państwu zakwaterowanie w przyjaznym Hotelu Malachit Medical Spa*** położonym w malowniczej okolicy w Karpaczu.

 

Tematyka

 

Wykładowca

Inwentaryzacja, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle aktualnych przepisów

prowadzący: Piotr Woźniak

- biegły rewident. Ukończył studia na wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu o specjalizacji Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Posiada praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, sporządzania pakietów konsolidacyjnych, przekształceń sprawozdań finansowych zgodnie z  MSR/MSSF i HGB oraz realizacji zleceń Due Diligence i wyceny przedsiębiorstw. Doświadczony wykładowca, autor artykułów i publikacji z zakresu rachunkowości.

 

Szczegółowy

program

I. Inwentaryzacja

1. Wprowadzenie

2. Przepisy polskie i międzynarodowe

3. Cele i zasady inwentaryzacji zgodnie z ustawą o rachunkowości

4. Przedmiot inwentaryzacji

4.1. Analiza poszczególnych składników aktywów podlegających obowiązkowi inwentaryzowania

4.2. Omówienie inwentaryzowanych składników pasywów

5. Odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji

5.1. Zarząd jako organ odpowiedzialny za spis z natury na podstawie ustawy o rachunkowości

5.2. Odpowiedzialność pozostałych osób zaangażowanych w przebieg inwentaryzacji

6. Metody przeprowadzania inwentaryzacji

6.1. Spis z natury

6.2. Potwierdzenia sald

6.3. Weryfikacja stanu majątku na podstawie istniejących dokumentów źródłowych

7. Terminy  i częstotliwość inwentaryzacji a inwentaryzacją ciągła

8. Przygotowanie i organizacja inwentaryzacji drogą spisu z natury

8.1. Osoby przeprowadzające inwentaryzację

8.2. Dokumentacja związana z przygotowaniem inwentaryzacji

8.3. Organizacyjne przygotowanie inwentaryzacji drogą spisu z natury.

9. Przebieg inwentaryzacji metodą spisu z natury

9.1. Technika spisu z natury (m.in. zapasy sypkie, składniki trudnomierzalne)

9.2. Udokumentowanie spisu z natury

9.3. Inwentaryzacja wspomagana informatycznie (kody kreskowe, RFID)

9.4. Kontrola przebiegu i dokumentów spisu z natury

9.5. Zakończenie spisu

10. Wycena stanu aktywów oraz pasywów

11. Rozliczenie inwentaryzacji

11.1. Ewidencja księgowa dotycząca prawidłowego rozliczenia niedoborów

11.2. Nadwyżki inwentaryzacyjne i ich ujęcie w systemie księgowym.

12. Odstąpienie od inwentaryzacji

13. Dyskusja i zakończenie

 

II. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na gruncie prawa bilansowego i podatkowego

1. Wprowadzenie

2. Podstawy prawne w zakresie aktywów trwałych

2.1. Ustawa o rachunkowości

2.2. Prawo podatkowe

2.3. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

3. Wycena wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

3.1. Nabytych (nowe i używane)

3.2. Wytworzonych we własnym zakresie

3.3. Ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego

4. Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po ich początkowym ujęciu

4.1. Zwiększenia oraz zmniejszenia wartości  środków trwałych - remonty, modernizacje.

4.2. Odłączenie części składowej środka trwałego

4.3. Wartości niematerialne - zmiana wartości po początkowym ujęciu

4.4. Problematyka komponentów środków trwałych a przepisy krajowe oraz międzynarodowe

5. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

5.1. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich wpływ na optymalizację obciążeń podatkowych

5.2. Wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony

5.3. Amortyzacja środków trwałych oraz WN oraz weryfikacja okresów użyteczności ekonomicznej.

6. Utrata wartości środków trwałych:

6.1. Okoliczności uzasadniające dokonanie odpisu aktualizującego

6.2. Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym skutków utraty wartości

7. Wybrane Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w zakresie środków trwałych

7.1. Definicje zawarte w MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe"

7.2. Ujęcie początkowe - cena nabycia oraz koszt wytworzenia

7.3. Ujęcie w kolejnych okresach sprawozdawczych - dwa modele wyceny

7.4. Amortyzacja środków trwałych oraz weryfikacja okresów użyteczności ekonomicznej.

7.5. Komponenty środków trwałych - praktyczne zagadnienia"

7.6. MSR 36 Utrata wartości aktywów a KSR 4 - porównanie regulacji krajowych i międzynarodowych

7.7. MSR 38 Wartości niematerialne - zakres standardu i definicje

7.8. Kryteria ujmowania aktywów niematerialnych

7.9. Wycena aktywów niematerialnych na dzień ich pierwszego ujęcia i na dzień bilansowy

7.10. Ujmowanie aktywów wewnętrznie wytworzonych, w tym nakładów na prace badawcze i rozwojowe

7.11. Zakres ujawnień dotyczących aktywów niematerialnych w sprawozdaniach finansowych

7.12. MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne - porównanie z regulacjami krajowymi

8. Dyskusja i zakończenie

 

Cena:

 

 

1.460,00 zł + 23 % VAT

 

za osobę

Cena  obejmuje:

­  wykład

­  materiały szkoleniowe

­  przejazd autokarem w obie strony,

­  zakwaterowanie w hotelu w pokojach 2- osobowych,

­  wyżywienie (śniadania, obiady, kolacja), w tym także przerwy kawowe z poczęstunkiem w trakcie szkolenia

­  zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

Termin zgłoszenia

do  10 września 2019 r.  

Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku większej liczby osób zgłoszonych niż  miejsc o udziale w szkoleniu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

 

Szczegółowych informacji osobom zainteresowanym udzielają pracownicy Biura

tel. 507 029 808, 507 029 807

 

Polecamy

  • kolejkowo
  • e-Składka
  • PWSZ
  • Facebook
  • www.not.legnica.pl
    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych