KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO

KURS

DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO

82 godz. dydaktycznych

 

Kurs dla kandydatów na księgowego jest kursem I – go stopnia w czterostopniowej ścieżce edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i obejmuje dwa moduły tematyczne (I-II).

Cała ścieżka edukacyjna obejmuje 14 modułów tematycznych (I-XIV).

 

Wymagania wstępne dla uczestników

Słuchaczami kursu dla kandydatów na księgowego mogą być osoby:

a)      Posiadające wykształcenie co najmniej średnie

b)     uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,

c)      rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Cele kształcenia

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego.

(kod według klasyfikacji zawodu 331301)

 

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Zajęcia realizowane są raz w tygodniu w soboty od godz. 8.30 – 15.00

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186).

 

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60 % punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego, potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP, wydawany przez Oddział Okręgowy SKwP, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza, wyniki prac kontrolnych oraz protokół komisji egzaminacyjnej z przeprowadzonego egzaminu.

 

Cena KURSU  (BRUTTO) - uwaga! Cena na rok szkolny 2019/2020

·            płatne jednorazowo:     1.850,00

 

·            płatne w ratach:           1.900,00

I rata   – 1000,00

II rata –  900,00

 

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, egzamin oraz ciepłe napoje (kawa, herbata).

 

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie na adres: biuro@legnica.skwp.pl lub faksem na nr 76 – 862 13 65

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt

z pracownikami biura pod nr 76 - 862 13 65.

 

Serdecznie zapraszamy !!!

 

  

TREŚCI  NAUCZANIA

 

Moduł I Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej   72 godziny lekcyjne    

 

1.1 Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne

1.2 Pojęcia wstępne z rachunkowości

1.3 Charakterystyka aktywów i pasywów

1.4 Operacje gospodarcze

1.5 Dowody księgowe

1.6 Księgi rachunkowe

1.7 Ewidencja podstawowych operacji bilansowych

1.8 Ewidencja podstawowych operacji wynikowych

1.9 Zasady ustalania wyniku finansowego

1.10 Sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych w rozumieniu         ustawy o rachunkowości

1.11 Zadania kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)

1.12 Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej

1.13 Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

 

Moduł II         Wybrane zagadnienia publicznoprawne 

8 godzin lekcyjnych

 

 

2.1 System podatkowy w Polsce.

 

2.2 VAT – podstawy prawne,ogólne zasady opodatkowania.

 

2.3 Podatki dochodowe – podstawy prawne, ogólne zasady i formy

opodatkowania działalności gospodarczej.

 

2.4 Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - podstawy prawne, ogólna charakterystyka.        

2.5 Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania.

            

           

 

Polecamy

  • kolejkowo
  • e-Składka
  • PWSZ
  • Facebook
  • www.not.legnica.pl
    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych