Placówka  Kształcenia  Biznesowego

zaprasza na szkolenie:

Temat szkolenia

PIT w 2019 r., w tym zwolnienie z podatku od 1 sierpnia 2019

dla młodych podatników

oraz inne wybrane zagadnienia dotyczące PIT

Wykładowca

ALEKSANDER  GNIŁKA  - doradca podatkowy prowadzący kancelarię doradztwa podatkowego, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita). Wykładowca na studiach podyplomowych „Doradca Podatkowy" w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace" na UE we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Oddziałów SKwP, PTE, KIP.

Program szkolenia

1.     Zasady stosowania zwolnienia PIT dla młodych podatników od 1 sierpnia 2019 r.:

-        rodzaje dochodów zwolnionych i w jakim limicie objęte będą zwolnieniem w roku 2019 i kolejnych latach,

-        obowiązki płatnika wynikające z nowych regulacji:

-        zaniechanie poboru podatku a oświadczenie pracownika,

-        oskładkowanie dochodów wolnych od PIT,

-        zakres informacji wykazywanych w PIT-11 za rok 2019.

 

2. Wybrane zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019/2018 r.:

-        podwyższenie limitów zwolnień podatkowych (m.in. zapomogi, świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),

-        nowe zasady obliczania kwoty wolnej od podatku,

-        programy motywacyjne,

-        zwolnienie z zaległości czynszowych przez jednostki samorządu terytorialnego,

-        koszty „autorskie",

-        inne zmiany (w tym zmiany w zakresie rozliczania dochodów z działalności gospodarczej),

-        zmiany dotyczące spadkobierców od 2019 r,

-        ulga mieszkaniowa po zbyciu nieruchomości od 2019 r.

 

3. Przychody ze stosunku pracy. Zagadnienia ogólne:

-        świadczenia dla członków rodziny pracownika,

-        refundacja przez pracodawcę wydatków „służbowych" poniesionych przez pracownika,

-        zgoda pracownika jako warunek uzyskania przychodu,

-        zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS.

 

4. Przychody z nieodpłatnych świadczeń w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego:

-        zagadnienia ogólne (warunki uzyskania przychodu),

-        casusy z praktyki skarbowej.

 

5. Przychody ze stosunku pracy. Wybrane rodzaje przychodów:

-        pożyczki,

-        udostępnienie samochodu służbowego na cele prywatne pracownika,

-        pakiety medyczne,

-        świadczenia „żywieniowe",

-        wyjazdy i imprezy integracyjne,

-        zawody branżowe.

 

6. Zwolnienia przedmiotowe:

-        ubrania pracownicze (służbowe),

-        świadczenia BHP

-        posiłki i napoje w ramach oraz poza zakresem BHP,

-        ekwiwalenty w związku z wykorzystywaniem majątku osobistego pracownika,

-        podróże służbowe,

-        pracownicy mobilni i oddelegowani - różnice w opodatkowaniu,

-        podróże osób nie będących pracownikami,

-        zakwaterowanie pracowników,

-        zapomogi (w tym dla emerytów i rencistów),

-        świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

-        dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,

-        szkolenia.

 

7. Szczególne kategorie przychodów:

-        darowizna od pracodawcy,

-        prawa autorskie pracownika (zagadnienia wybrane).

 

8. Inne źródła przychodów:

-        sprzedaż premiowa (wzmianka),

-        konkursy (gry) organizowane przez przedsiębiorców,

-        świadczenia wydane w związku z promocją i reklamą.

 

9. Koszty uzyskania przychodów. Wybrane zagadnienia.

 

10. Rozliczenie podatku. Zagadnienia wybrane:

-        świadczenia niepieniężne a pobór zaliczki (podatku),

-        wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika (zleceniobiorcy),

-        „małe" zlecenia.

 

11. Zwrot wynagrodzenia przez pracownika.

 

12. Świadczenia wypłacane nierezydentom pracującym za granicą (zmiana przepisów w 2017 r.), certyfikaty rezydencji podatkowej (podstawowe zasady stosowania).

 

13. Pytania uczestników

Termin

24 wrzesień  2019 r.   (godz. 9.00 - 14.00)

Miejsce

Siedziba Oddziału Okręgowego SKwP w Legnicy ul. N.M.Panny 22 - wejście od ul. Biskupiej

Termin zgłoszenia

do 17 września 2019 r.

 

Cena

 

330,00 zł

od osoby

*300,00 zł

*od osoby (dla firm będących naszymi członkami wspierającymi, mających uregulowaną składkę za 2019 r.)

Cena obejmuje materiały szkoleniowe i bufet kawowy, zaświadczenie.

 

Polecamy

  • kolejkowo
  • e-Składka
  • PWSZ
  • Facebook
  • www.not.legnica.pl
    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych