Placówka  Kształcenia  Biznesowego

zaprasza na szkolenie:

Temat szkolenia

Podatek od nieruchomości w praktyce

po nowelizacjach  i  wyrokach TK

Opis szkolenia

 

 

 

W kontekście rozliczania podatku od nieruchomości, w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia nie tylko z istotnymi nowelizacjami przepisów, ale również przełomowymi rozstrzygnięciami w praktyce orzeczniczej sądów.

 

Przede wszystkim, w grudniu 2017 r. Trybunał Konstytucyjny wydał przełomowe rozstrzygnięcia w zakresie zgodnej z Konstytucją RP interpretacji przepisów dotyczących rozliczania podatku od nieruchomości. Sformułowane stanowisko TK jest jednocześnie na tyle ogólne, że wydane wyroki mają wymiar absolutnie ogólny - dotyczący rozliczeń większości podatników.

 

W zakresie nowelizacji przepisów, na szczególną uwagę zasługuje wciąż nowelizacja Prawa budowlanego z 20 lutego 2015 r., która w obszarze podatku od nieruchomości wprowadza fundamentalne zmiany w zakresie podstawowych definicji budynku i budowli i oznacza nowe podejście do naliczania podatku od nieruchomości. Może to mieć istotny wpływ dla wielu przedsiębiorców, którzy płacą podatek od nieruchomości.

 

Chodzi o zmianę definicji obiektu budowlanego (do której odwołują się definicje budynku i budowli w przepisach o podatku od nieruchomości) - w szczególności poprzez zawężenie definicji budynku jako obiektu wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. Może to oznaczać konieczność opodatkowania instalacji, ale też maszyn i urządzeń, znajdujących się wewnątrz budynków, niesłużących jego użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem. Na gruncie dotychczas wypracowanego orzecznictwa sądów administracyjnych i praktyki rozliczeń podatku od nieruchomości, takie obiekty były traktowane jako części budynku i zasadniczo przyjmowano, że nie podlegają odrębnemu opodatkowaniu (opodatkowaniu zasadniczo podlega jedynie budynek od powierzchni użytkowej). Jednak, w kontekście ostatnich rozstrzygnięć sądów - takie podejście może się dość istotnie zmienić.

 

Dodatkowo, w ostatnim czasie uchwalone zostały inne znaczące zmiany dotyczące rozliczania podatku od nieruchomości, mające na celu z jednej strony zwiększenie wysokości płaconego podatku, ale również dające możliwość obniżenia tej kwoty. Przykładowe rozstrzygnięcia organów podatkowych wskazują jak uchwalone w tym zakresie zmiany przepisów można stosować w praktyce.

 

Jednocześnie, obecnie trwają prace nad kolejnymi nowelizacjami dotyczącymi rozliczania podatku od nieruchomości, które mogą skutkować istotnymi zmianami zakresu opodatkowania tym podatkiem.

 

W związku z powyższym, program szkolenia obejmował będzie przede wszystkim omówienie uchwalonych zmian dotyczących definicji obiektu budowlanego na mocy ww. nowelizacji Prawa budowlanego, innych uchwalonych i planowanych zmian dotyczących rozliczania podatku od nieruchomości jak również wyroków Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2017 r. oraz ich możliwego wpływu na rozliczenia w podatku od nieruchomości.

 

 

Zakres Szkolenia:

 

§  Wyroki Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2017 r. i ich potencjalny wpływ na rozliczanie podatku od nieruchomości.

§  Zakres i wpływ nowelizacji ustawy Prawo budowlane na rozliczenia w podatku od nieruchomości.

§  Problemy praktyczne dotyczące opodatkowania po zmianach: w szczególności tzw. budowli w budynkach - z perspektywy dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych i praktyki organów podatkowych.

§  Pozostałe uchwalone i planowane zmiany dotyczące rozliczania podatku od nieruchomości.

 

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

 • służb finansowo-księgowych
 • działów zarządzania majątkiem
 • służb technicznych
 • specjalistów rozliczających podatki od nieruchomości
 • kadry kierowniczej

 

Program szkolenia

1.Wprowadzenie do przepisów o podatku od nieruchomości:

a.Specyfika konstrukcji zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

b.Stosowanie przepisów dotyczących podatku od nieruchomości w kontekście wytycznych Trybunału Konstytucyjnego z wyroku o sygn. P 33/09.

 

2.Wyroki Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2017 r.:

a.Wyrok w sprawie o sygn. SK 13/15.

b.Wyrok w sprawie o sygn. SK 48/15.

 

3.Nowy zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości: Instalacje i urządzenia w budynkach:

a.Stosunek definicji obiektu budowlanego do definicji i zakresu opodatkowania budynków i budowli.

b.Pojęcie instalacji zapewniających możliwości użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

c.Dotychczasowe oraz nowe zasady opodatkowania instalacji i urządzeń w budynkach.

 

4.Nowy zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości: Obiekt wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych i budowle stanowiące całość techniczno-użytkową:

a.Okoliczności wprowadzenia zmian do ustawy Prawo budowlane.

b.Pojęcie wyrobów budowlanych oraz trwałego wbudowania w obiekt budowlany.

c.Pojęcie budowli stanowiącej całość techniczno-użytkową.

d.Doświadczenia orzecznictwa i konsekwencje wprowadzonej zmiany.

 

5.Inne praktyczne zagadnienia dotyczące rozliczania podatku od nieruchomości:

a.Właściwa kwalifikacja przedmiotu opodatkowania.

b.Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

c.Podstawa opodatkowania budynków.

d.Podstawa opodatkowania budowli.

 

6.Inne uchwalone i planowane zmiany mające wpływ na zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości:

a.Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

b.Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

c.Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

d.Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym.

e.Inne uchwalone zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

f.Inne planowane zmiany dotyczące rozliczania podatku od nieruchomości.

 

Wykładowca

MICHAŁ NIELEPKOWICZ - Doradca podatkowy (nr wpisu 11491).

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym w zakresie podatku od nieruchomości oraz postępowań podatkowych i sądowych dla największych polskich i zagranicznych przedsiębiorców.

Prowadzący liczne szkolenia i warsztaty z zakresu podatku od nieruchomości oraz kontroli i postępowań podatkowych.

Trzykrotnie uznany za najlepszego eksperta w podatku od nieruchomości w Rankingu Rzeczpospolitej z 2014, 2015  i 2016 r. oraz w Rankingu Dziennika Gazety Prawnej z 2014 r.

Termin

22 marca 2019 r.   (godz. 9.00 - 14.00)

Miejsce

O miejscu spotkania poinformujemy w późniejszym terminie osoby zainteresowane

Termin zgłoszenia

do 15 marca 2019 r.

 

Cena

 

325,00 zł

od osoby

*300,00 zł

*od osoby (dla firm będących naszymi członkami wspierającymi, mających uregulowaną składkę za 2019 r.)

Cena obejmuje materiały szkoleniowe i bufet kawowy.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

 

Polecamy

 • kolejkowo
 • e-Składka
 • PWSZ
 • Facebook
 • www.not.legnica.pl
  • Serwis informacyjny dla członków
  • Świat Księgowych