Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
18.04.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:45
Typ:
Kurs
Tryb:
ONLINE
Opłata:
1640,- zł od osoby
Raty:
820,- zł ,
820,- zł ,

Kurs dla kandydatów na księgowego jest kursem I-go stopnia w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i obejmuje dwa moduły tematyczne (I-II). Cała ścieżka certyfikacji obejmuje 14 modułów tematycznych (I-XIV).
Program kursu jest rekomendowany przez Radę Pracodawców.

 

Nauka będzie realizowana w systemie on-line.
Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki w godzinach 16.45- 20.00

Bardzo prosimy dokonywać wpłat za uczestnictwo w kursie dopiero po potwierdzeniu przez Oddział realizacji kursu.

Uwaga! Egzamin zostanie przeprowadzony w formie stacjonarnej w siedzibie Placówki.

 

Wymagania wstępne dla uczestników

Słuchaczami kursu dla kandydatów na księgowego mogą być osoby:
a) Posiadające wykształcenie co najmniej średnie
b) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
c) rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Wymagania sprzętowe:

Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

Cele kształcenia

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego.
(kod według klasyfikacji zawodu 331301).

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest łącznie:
a) uczestnictwo w 70% zajęć dydaktycznych,
b) zaliczenie prac kontrolnych,
c) pisemny egzamin kwalifikacyjny.

Absolwenci po zdaniu egzaminu otrzymują:
• zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, oraz
• certyfikat SKwP z tytułem KSIĘGOWY z potwierdzeniem kwalifikacji w ramach zawodu - kod zawodu 331301.

Cena KURSU (BRUTTO)

  • płatne jednorazowo: 1.640,00 zł
  • płatne w ratach: 1.640,00 zł
    I rata – 820,00 zł
    II rata – 820,00 zł

Treści nauczania

Moduł I Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej (72 godziny lekcyjne)
1.1 Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne
1.2 Pojęcia wstępne z rachunkowości
1.3 Charakterystyka aktywów i pasywów
1.4 Operacje gospodarcze
1.5 Dowody księgowe
1.6 Księgi rachunkowe
1.7 Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
1.8 Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
1.9 Zasady ustalania wyniku finansowego
1.10 Sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości
1.11 Zadania kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)
1.12 Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
1.13 Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Moduł II Wybrane zagadnienia publicznoprawne (8 godzin lekcyjnych)
2.1 System podatkowy w Polsce.
2.2 VAT – podstawy prawne, ogólne zasady opodatkowania.
2.3 Podatki dochodowe – podstawy prawne, ogólne zasady i formy
opodatkowania działalności gospodarczej.
2.4 Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - podstawy prawne, ogólna charakterystyka.
2.5 Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami biura pod nr tel. 76 - 862 13 65 , 507 029 808.

Serdecznie zapraszamy!

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica

tel. 76 862 13 65
fax 76 862 13 65

biuro@legnica.skwp.pl

Santander 26 1500 1504 1215 0005 3247 0000