search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Legnica
Miejsce:
ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica
Termin rozpoczęcia:
WRZESIEŃ
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Kurs
Tryb:
HYBRYDA
Opłata:
3700,- zł od osoby
Raty:
1300,- zł ,
1300,- zł ,
1300,- zł ,
Zapisz się

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości jest kursem II-go stopnia
w czterostopniowej ścieżce edukacyjnej
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i obejmuje trzy moduły tematyczne (III, IV i V).
Cała ścieżka edukacyjna obejmuje 14 modułów tematycznych (I-XIV).
Program kursu jest rekomendowany przez Radę Pracodawców

Wymagania wstępne dla uczestników

 

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości może być osoba:

a) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:

zaświadczeniem kwalifikacyjnym, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu I-go stopnia (certyfikat SKwP)
lub
zaświadczeniem ukończenia kursu dla kandydata na księgowego
lub
tytułem technika rachunkowości
lub
inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną,

b) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy
w zawodzie księgowego,

c) rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Cele kształcenia

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej (kod według klasyfikacji zawodu 241103) oraz uzyskanie certyfikatu II-go stopnia w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego prowadzonej przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości”.
Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:
a) aktywny udział uczestnika w zajęciach,
b) naukę własną uczestnika, w tym rozwiązywanie zadań domowych,
c) studiowanie literatury przedmiotu,
d) prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Warunki organizacyjne

Zajęcia realizowane są raz w tygodniu w soboty w godz. 8.30 – 15.00

Wykłady prowadzone są w formie hybrydowej - możliwość uczestnictwa stacjonarnego lub online.

Wszystkie zajęcia są nagrywane - dostęp do nagrań uczestnicy mają aż do egzaminu.

Kurs obejmuje trzy moduły dydaktyczne:

Moduł III Rachunkowość z elementami etyki zawodowej - 128 godzin lekcyjnych
Moduł IV Prawo podatkowe - 40 godzin lekcyjnych
Moduł V Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - 20 godzin lekcyjnych

Treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć:

Moduł III Rachunkowość z elementami etyki zawodowej
3.1 Zasady i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacjach pozarządowych działających w oparciu o przepisy pożytku publicznego i wolontariacie
3.2 Aktywa pieniężne
3.3 Rozrachunki i fundusze specjalne
3.4 Obrót materiałowy i towarowy
3.5 Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
3.6 Inwestycje i zobowiązania finansowe
3.7 Kapitał (fundusz) własny
3.8 Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
3.9 Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej oraz kalkulacja i ewidencja produktów
3.10 Pozostała działalność operacyjna, działalność finansowa i obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
3.11 Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych jednostek (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości) i podział wyniku finansowego oraz obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych

Moduł IV Prawo podatkowe
4.1 Podatek od towarów i usług (VAT)
4.2 Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT)
4.3 Podmiot gospodarczy jako płatnik PIT
4.4 Podatki i opłaty kosztowe
4.5 Wybrane problemy Ordynacji podatkowej

Moduł V Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
5.1 Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego
5.2 Wybrane zagadnienia z prawa gospodarczego
5.3 Wybrane zagadnienia z prawa pracy
5.4 Wybrane zagadnienia z prawa ubezpieczeń społecznych

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Absolwenci zgodnie z warunkami zaliczenia i zdawania egzaminu kursu otrzymują:
• zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, oraz
• certyfikat SKwP z tytułem SPECJALISTA DS. RACHUNKOWOŚCI (SAMODZIELNY KSIĘGOWY) z potwierdzeniem kwalifikacji w ramach zawodu - kod zawodu 241103.

 

Cena KURSU (BRUTTO)

  • płatne jednorazowo: 3.700,00 zł
  • płatne w ratach: 3.800,00 zł
    I rata – 1.300,00 zł
    II rata – 1.300,00 zł
    III rata – 1.300,00 zł

 

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, egzamin oraz ciepłe napoje (kawa, herbata).

UWAGA!
Osoby kontynuujące naukę na kursach w ramach certyfikacji organizowanych przez SKwP PKB O/O w Legnicy
otrzymują rabat w wysokości 300,00 zł (szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Biura).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami biura pod nr 76 - 862 13 65 , 507 029 808

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica

tel. 76 862 13 65
fax 76 862 13 65

biuro@legnica.skwp.pl

Santander 26 1500 1504 1215 0005 3247 0000