search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
KWIECIEŃ
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Kurs
Tryb:
hybrydowe
Opłata:
1700,- zł od osoby
Raty:
900,- zł ,
900,- zł ,
Zapisz się

KURS PROWADZONY W SYSTEMIE HYBRYDOWYM

Zajęcia odbywać się będą w soboty w godzinach od 8.30 do 14.00

Cel kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi regulacjami z prawa pracy oraz rozliczeń z pracownikami, przydatnymi do pracy w komórkach kadrowo – płacowych podmiotów gospodarczych.

Proces przyswojenia wiedzy objętej programem nauczania oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo – seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi,
 • materiały szkoleniowe,
 • naukę własną słuchacza.

Oznacza to, że wiedza przekazana podczas zajęć musi zostać ugruntowana w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę zadań oraz korzystania z notatek własnych słuchacza.
Zajęcia dydaktyczne realizowane będą w formie hybrydowej (oprócz zajęć warsztatowych dotyczących programu kadrowo - płacowego oraz programu płatnik).
Brak wyodrębnienia ilości godzin ćwiczeń w programie wynika z ich stałej obecności przy omawianiu poszczególnych zagadnień.
Nauka obsługi programu PŁATNIK oraz programu kadrowo-płacowego odbywać się będzie z wykorzystaniem komputerów.

Słuchaczami kursu mogą być:

 • absolwenci szkół średnich ogólnokształcących lub zawodowych, nowo przyjęci do pracy lub zamierzający podjąć pracę w pionach kadr i płac przedsiębiorstw,
 • osoby ze średnim lub wyższym wykształceniem, które zamierzają przekwalifikować się na pracowników pionów kadr i płac oraz zdobyć nowy zawód.

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych i egzamin pisemny - w formie stacjonarnej.

Tematyka kursu obejmuje:

Kurs obejmuje następujące moduły tematyczne:

Moduł I Prawo pracy w praktyce – 21 godzin lekcyjnych

Moduł II Płace – 16 godzin lekcyjnych

Moduł III Ubezpieczenia społeczne – 14 godzin lekcyjnych

Moduł IV Podatek dochodowy od osób fizycznych – 5 godzin lekcyjnych

Moduł V Obsługa programu „Płatnik” – 7 godzin lekcyjnych

Moduł VI Obsługa programu kadrowo-płacowego – 7 godzin lekcyjnych

Moduł VII Excel zastosowanie w kadrach i płacach - 7 godzin lekcyjnych

Egzamin – 2 godziny lekcyjne

 

ZAKRES TEMATYCZNY

I. PRAWO PRACY W PRAKTYCE

STOSUNEK PRACY
1. Kandydat na pracownika – wymagane dokumenty.
2. Akta osobowe – zakładanie i prowadzenie.
3. Nawiązanie stosunku pracy.
4. Treść umowy o pracę.
5. Rodzaje umów o pracę.
6. Umowa o pracę na czas określony, a umowa na czas nieokreślony.
7. Umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika.
8. Umowa o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.
9. Umowy o pracę a umowy cywilnoprawne.
10. Szkolenia BHP.
11. Badania lekarskie.
12. Przeniesienie pracownika do innej pracy.
13. Wypowiedzenie zmieniające.
14. Rozwiązanie stosunku pracy: za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia ze strony pracodawcy i pracownika.
15. Nieobecność pracownika w pracy.
16. Utrata zaufania pracodawcy.
17. Naruszanie zasad współżycia społecznego.
18. Wygaśnięcie stosunku pracy
19. Świadectwa pracy: tryb wydania, treść.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA
1. Obowiązki pracodawcy.
2. Zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy.
3. Przeciwdziałanie mobbingowi.
4. Ochrona wynagrodzenia za pracę.
5. Składniki wynagrodzenia za pracę.
6. Inne świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku pracy. Premie, prowizje.
7. Prawa pracodawcy.
8. Odpowiedzialność pracownika: porządkowa, za wyrządzoną szkodę, materialna.
9. Zakaz konkurencji.
10. Nagrody i wyróżnienia art.105 kp.
11. Urlopy: wypoczynkowe, bezpłatne, szkoleniowe, macierzyńskie, ojcowskie, wychowawcze.
12. Odwołanie z urlopu, przesunięcie urlopu.
13. Zatrudnianie młodocianych.
14. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
15. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
16. Służba bezpieczeństwa i higiena pracy w zakładzie pracy.
17. Pomiary środowiska pracy.
18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
19. Regulamin pracy i wynagradzania.
20. Układy Zbiorowe Pracy
21. Związki Zawodowe
22. Rola Państwowej Inspekcji Pracy
23. Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy przez sądy pracy
CZAS PRACY
1. Pojęcie czasu pracy.
2. Wymiar czasu pracy.
3. Normy czasu pracy.
4. Prawo do odpoczynku.
5. Odpoczynek dobowy, tygodniowy.
6. Stosowanie przerw w pracy.
7. Praca w godzinach nadliczbowych.
8. Czas pracy przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy.
9. Wymiar czasu pracy.
10. Ewidencja czasu pracy.
11. Czas pracy osób niepełnosprawnych.
12. Okresy rozliczeniowe.
13. Systemy czasu pracy.
14. Czas pracy: podstawowy, równoważny, zadaniowy, indywidualny, weekendowy, praca w ruchu ciągłym.
15. Dyżury pracownicze.
16. Udzielanie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych.
17. Praca w porze nocnej
18. Praca w niedziele i święta

II. PŁACE

1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy
a) Wprowadzenie do wynagrodzeń i podstawowe obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń.
b) Różne systemy wynagradzania.
c) Obligatoryjne i fakultatywne elementy wynagrodzenia.
d) Elementy kształtujące podstawę składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
e) Elementy kształtujące dochód do opodatkowania.
f) Wynagrodzenie minimalne.
g) Wynagrodzenia pracownika do lat 26.
h) Zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.
i) Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
j) Wynagrodzenie za pracę w nocy.
k) Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę.
2. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych - ujęcie składkowe i podatkowe
a) Umowa zlecenia.
b) Umowa o dzieło w tym dzieło z prawami autorskimi.
c) Zasady podlegania ubezpieczeniom, oraz rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od umów cywilnoprawnych.
d) Obowiązek podatkowy w związku z rozliczeniem umów cywilnoprawnych.
3. Zasady obliczania wynagrodzenia i zasiłków za czas niezdolności do pracy – ćwiczenia.

 

III. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
1. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
2. Zasady ustalania uprawnień do zasiłków przysługujących z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
a) Wynagrodzenia za czas choroby i zasiłek chorobowy
b) Świadczenie rehabilitacyjne
c) Zasiłek wyrównawczy
d) Zasiłek macierzyński
e) Zasiłek opiekuńczy
3. Podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników i dla ubezpieczonych innych niż pracownicy.
4. Postępowanie przy wypłacie zasiłków: terminy wypłat zasiłków, podmioty uprawnione do wypłaty, kontrolowanie zwolnień lekarskich.
5. Dokumentowanie prawa do świadczeń: zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA, wnioski i oświadczenia niezbędne do ustalenia uprawnień.
6. Nauka wypełniania formularzy

ZASADY OPŁACANIA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE,
FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym pracowników, zleceniobiorców oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.
2. Jak zgłosić płatnika składek i osoby do ubezpieczeń społecznych.
3. Zasady ustalania podstawy i finansowania składek na ubezpieczenia społeczne.
4. Zasady rozliczania składek za osoby na urlopach wychowawczych i pobierających zasiłki macierzyńskie.
5. Różnicowanie składki na ubezpieczenie wypadkowe.
6. Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu.
7. Zasady zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego.
8. Podstawa wymiaru i zasady finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne.
9. Kiedy powstaje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy i za kogo należy ją opłacać.
10. Kto i za kogo opłaca składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
11. Jak przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe do ZUS.
12. Co zrobić w przypadku zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.
13. Jak dokonać wyrejestrowania działalności gospodarczej i z ubezpieczeń.
14. Nauka wypełniania formularzy.

IV. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1. Obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Podstawa opodatkowania,
3. Zasady ustalania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy.
4. Oświadczenia pracownicze
5. Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z urzędem skarbowym z tyt. PDOF

V. OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK
VI. OBSŁUGA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO
VII. EXCEL ZASTOSOWANIE W KADRACH I PŁACACH

Warunki organizacyjne

Zajęcia na kursie realizowane są w soboty, w godzinach 8.30 -14.00.
Istnieje możliwość realizacji zajęć według harmonogramu dostosowanego do dyspozycyjności i preferencji uczestników i wykładowców.
Na zakończenie kursu przewiduje się sprawdzian wiedzy w formie stacjonarnego egzaminu końcowego .
Każdy uczestnik po pozytywnie zdanym egzaminie otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu.

 

Cena KURSU (BRUTTO)

 • płatne jednorazowo: 1700,00 zł
 • płatne w ratach: 1800,00 zł
  I rata - 900,00 zł
  II rata - 900,00 zł

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, egzamin oraz zaświadczenie

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami biura pod nr 76 /862 13 65 lub 507 029 808
Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica

tel. 76 862 13 65
fax 76 862 13 65

biuro@legnica.skwp.pl

Santander 26 1500 1504 1215 0005 3247 0000