search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
09.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
ONLINE
Opłata:
315,- zł od osoby
300,- zł Cena dla członków

Szkolenie skierowane jest do pracowników służb finansowo-księgowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką.

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z tematyką podatku odroczonego w aspekcie Ustawy o rachunkowości, KSR. Na szkoleniu zostaną omówione:

zasady ustalania aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodowy,
typowe obszary różnic przejściowych w przekroju pozycji bilansowych,
szczególne przyczyny powstawania różnic przejściowych,
metodologia ustalania różnic przejściowych i podatku dochodowego odroczonego,
podstawowe błędy przy identyfikacji różnic przejściowych i ustalaniu podatku.

Prowadząca szkolenie: Ewa Stopczyńska

Biegły rewident. Praktyk – partner w spółce audytorskiej. Posiada doświadczenie zawodowe głównej księgowej, dyrektora finansowo-ekonomicznego w przedsiębiorstwie przemysłowym i spółkach prawa handlowego oraz w biurze rachunkowym. Wieloletni wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości.

Tematyka szkolenia:

1. Cel stosowania podatku odroczonego – podstawy prawne.
2. Wartość bilansowa i wartość podatkowa aktywów i pasywów, obliczanie wartości podatkowej dla poszczególnych pozycji bilansowych. Ustalanie różnic przejściowych między wartością bilansową a wartością podatkową aktywów i pasywów.
3. Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego. Proces ustalania rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego w podmiocie gospodarczym (przykłady praktyczne).
4. Ujęcie w księgach rachunkowych i ewidencja rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego.
5. Sposób ujęcia rezerwy i aktywa z tytułu podatku odroczonego w korespondencji z wynikiem i kapitałem własnym.
6. Prezentacja w rachunku zysków i strat, w bilansie i informacji dodatkowej aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

W ramach szkolenia zapewniamy:

udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych,  jak np. w przypadku, gdy do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób. Informacja o ewentualnym odwołaniu szkolenia zostanie wysłana drogą mailową.

Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Szkolenie współrealizowane z Oddziałem w Łodzi.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami biura pod nr 76 862 13 65 lub 507 029 808.
Serdecznie zapraszamy!

 

ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica

tel. 76 862 13 65
fax 76 862 13 65

biuro@legnica.skwp.pl

Santander 26 1500 1504 1215 0005 3247 0000