search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
ODWOŁANE
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
ONLINE
Opłata:
350,- zł od osoby
320,- zł Cena dla członków

szkolenie jest zorganizowane w systemie ONLINE

Uczestnictwo w nim jest możliwe za pomocą platformy ClickMeeting.

 

Zajęcia w godz. 8.30-13.30.

 

Bardzo prosimy dokonywać wpłat za uczestnictwo w szkoleniu dopiero po potwierdzeniu przez Oddział realizacji szkolenia.

Osoby chcące skorzystać z rabatu dla członów SKwP powinny umieścić taką adnotację w informacjach dodatkowych.

Prosimy o wskazanie w dodatkowych informacjach sposobu uczestnictwa w szkoleniu.

 

WYKŁADOWCA : Michał Kołosowski

Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej, a następnie zdobywał doświadczenie w jednej z czołowych firm z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Posiadacz certyfikatu Diploma in International Financial Reporting wydawanego przez ACCA. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu due diligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i real estate oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych. W Grupie UHY ECA kieruje departamentem audytu korporacyjnego. Swoim bogatym doświadczeniem biznesowym i praktyczną wiedzą wspiera Jednostki Zainteresowania Publicznego – od wielu lat jest Członkiem Rad Nadzorczych Betacom S.A. i Unibep S.A. Autor licznych artykułów oraz ceniony wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Jest także współautorem publikacji z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości: „Sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF i Ustawy o rachunkowości. Wycena – prezentacje – ujawnienie” wydanie I

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie.

2. Istota oraz geneza rachunku przepływów pieniężnych:
• Zapotrzebowanie na informacje dotyczące wypłacalności
• Nowa jakość w zakresie sprawozdawczości finansowej

3. Zasada kasowa jako podstawa sporządzania rachunku przepływów pieniężnych:

4. Sprawozdanie o zmianach strumieni pieniężnych:
• Działalność operacyjna
• Działalność inwestycyjna
• Działalność finansowa
• Umiejętność rozpoznawania strumieni pieniężnych na podstawie układu bilansu

5. Analiza finansowa w oparciu o cash flow - przewidywanie ryzyka:
• Cykl życia przedsiębiorstwa na podstawia Cash flow
• Powiązanie pomiędzy bilansem a rachunkiem przepływów pieniężnych.
• Analiza wskaźnikowa płynności na podstawie Cash flow

6. Rachunek przepływów pieniężnych w Polsce na podstawie KSR 1
• Metoda bezpośrednia a praktyczne jej wykorzystanie
• Sposób ustalenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej wg metody pośredniej
• Korekty AII
• Przepływy z działalności inwestycyjnej i finansowej w przykładach
• Przepisy ustawy o rachunkowości
• Metodologia sporządzania w oparciu o Krajowy Standard Rachunkowości nr 1

7. Cash flow w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości – MSR 7:
• Podstawowe pojęcia
• Metody sporządzania
• Metoda bezpośrednia jako zalecany sposób prezentacji przepływów z działalności operacyjnej

8. Wybrane zagadnienia i ich prezentacja w rachunku przepływów pieniężnych:
• Skutki wyceny instrumentów finansowych
• Wynik netto a wynik brutto w działalności operacyjnej (podatek dochodowy)
• Podatek odroczony
• Zmiany w kapitałach własnych
• Rodzaje dywidend i ich wpływ na poszczególne rodzaje działalności
• Konflikty definicyjne pomiędzy sprawozdaniem z przepływów pieniężnych a pozostałymi elementami sprawozdania finansowego
• Pozostałe
9. Rachunek przepływów pieniężnych na przykładzie.

10. Rachunek przepływów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

11. Dyskusja

12. Zakończenie.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych,  jak np. w przypadku, gdy do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób. Informacja o ewentualnym odwołaniu szkolenia zostanie wysłana drogą mailową.

Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami biura pod nr 76 862 13 65 lub 507 029 808.
Serdecznie zapraszamy!

 

ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica

tel. 76 862 13 65
fax 76 862 13 65

biuro@legnica.skwp.pl

Santander 26 1500 1504 1215 0005 3247 0000