search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
05.06.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
ONLINE
Opłata:
350,- zł od osoby
320,- zł Cena dla członków

Szkolenie jest zorganizowane w systemie ONLINE

Uczestnictwo w nim jest możliwe za pomocą platformy ClickMeeting.

Bardzo prosimy dokonywać wpłat za uczestnictwo w szkoleniu dopiero po potwierdzeniu przez Oddział realizacji szkolenia. Osoby chcące skorzystać z rabatu dla członów SKwP powinny umieścić taką adnotację w informacjach dodatkowych.

Zajęcia w godz. 8.30-13.30.

 

Wykładowca : Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 18-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing i podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zmiana zasad przeliczenia kursu na gruncie ustawy o VAT w ramach SLIM VAT:
• Zasada przeliczenia wartości w walucie obcej po zmianach wprowadzonych do Ustawy o VAT – nowy art. 31b i jego zastosowanie w odniesieniu do faktur korygujących;
• Faktura korekta in plus i in minus, zbiorcza i do jednostkowej faktury pierwotnej a kursy przeliczeniowe;
• Przeliczanie kursów faktur korygujących na gruncie VAT i podatków dochodowych – czy ta sama zasada?
• Kursy przeliczeniowe w przypadku faktur krajowych i zagranicznych;
• Kurs stosowany na gruncie ustawy CIT a ustawy VAT – znaczenie pojęcia obowiązku podatkowego;
• Kurs przeliczeniowy podatku VAT na fakturze wystawionej przez podmiot krajowy a możliwość odliczenia podatku VAT;
• Faktura zaliczkowa a kurs przeliczeniowy;
• Stosowanie zasad przez 12 miesięcy – co oznacza w praktyce;
• Sankcje w podatku VAT a zły kurs przeliczeniowy na fakturze w walucie wystawionej przez podmiot krajowy.

2.Split payment a różnice kursowe:
• Tworzenie rachunków bankowych na potrzeby podatku VAT – zasada ogólna;
• Wystawianie faktur dla kontrahentów polskich w walucie obcej;
• Sposoby zapłat faktur wystawionych w walucie obcej – przelew zwykły a dedykowany;
• Zapłata split paymentem tylko podatku VAT;
• Kurs naliczany od wartości netto i wartości brutto – zasada w podatku CIT i ustawie o rachunkowości.

3.Zasady przeliczania wartości wyrażonych w walucie obcej:
• Uregulowania podatkowe dotyczące przeliczania wartości wyrażonych w walucie obcej;
• Zasady określania kursów dla przeliczania wartości wyrażonych w walucie obcej;
• Przeliczanie należności na złote polskie w przypadku uzyskiwania przychodu podatkowego;
• Wystawienie faktury VAT a moment uzyskania przychodu;
• Faktura VAT zakupowa – moment przeliczenia wartości w walucie obcej na złote polskie;
• Dokument uzyskany od kontrahenta zagranicznego a zasady przeliczenia waluty obcej na złote polskie.

4. Pojęcie różnic kursowych:
• Uregulowania prawa podatkowego – ujemne i dodatnie różnice kursowe;
• Różnica kursowa jako przeliczenie dwóch zdarzeń prawnych dokonanych w dwóch różnych momentach czasowych;
• Zapłata za zobowiązanie a brak rozpoznania różnic kursowych;
• Różnica kursowa jako efekt dwóch zdarzeń wykazanych w walucie obcej – zapłata w złotych polskich nie skutkuje powstaniem różnic kursowych.

5. Podatkowe i rachunkowe rozpoznawanie różnic kursowych:
• Zasady przeliczania różnic kursowych określone w ustawie o rachunkowości;
• Różnice kursowe z wycen;
• Wybór metody rachunkowej dla ustalania różnic kursowych na potrzeby podatkowe i zasady jej stosowania;
• Metoda podatkowa a metoda rachunkowa – co korzystniejsze?
• Dodatkowe rozpoznawanie różnic kursowych na potrzeby rozliczenia podatku przy metodzie rachunkowej.

6. Zasady rozpoznawania różnic kursowych metodą podatkową:
• Różnice kursowe wykazywane od poszczególnych transakcji sprzedażowych oraz zakupowych;
• Pożyczka a zasady rozpoznawania różnic kursowych;
• Różnica kursowa związana z wpływem i wypływem środków pieniężnych z rachunku bankowego;
• Przykłady rozpoznawania różnic kursowych na schematach;
• Forma zapłaty a powstanie różnicy kursowej, w tym kompensata.

7. Kurs faktyczny banku a średni kurs NBP
• Dotychczasowe zasady stosowania kursu przeliczeniowego;
• Konsekwencje wyroku NSA w zakresie pojęcia kursu faktycznie stosowanego;
• Przykłady zastosowania kursu średniego NBP i kursu faktycznego banku;
• Kurs kantorowy – czy możliwy do zastosowania.

8. Problemy praktyczne związane z rozpoznawaniem różnic kursowych:
• Różnica kursowa na rachunku bankowym a przyjęta metoda wycen ustalona na potrzeby rachunkowości;
• Wartość początkowa środków trwałych a niezrealizowane różnice kursowe;
• Różnice kursowe pozabilansowe a różnice kursowe podatkowe;
• Transakcje walutowe i ich wpływ na różnice kursowe;
• Rozliczenie podróży służbowej a kurs przeliczenia wartości wyrażonych w walucie obcej;
• Waloryzacja i przewalutowanie kredytu;
• Przepływy środków pieniężnych pomiędzy rachunkami podatnika – czy i kiedy powstaje różnica kursowa?;
• Zmiana faktycznego kursu banku dwa razy w ciągu jednego dnia a kurs stosowany przez podatnika;
• Wystawianie faktur VAT w walucie obcej dla kontrahentów krajowych a zasady rozpoznawania różnic kursowych;
• Zwrot zaliczki a różnica kursowa;
• Rozliczanie podróży służbowych zagranicznych.

9. Dyskusja z uczestnikami.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. Informacja o ewentualnym odwołaniu szkolenia zostanie wysłana drogą mailową.

Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami biura pod nr 76 862 13 65 lub 507 029 808.
Serdecznie zapraszamy!

 

ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica

tel. 76 862 13 65
fax 76 862 13 65

biuro@legnica.skwp.pl

Santander 26 1500 1504 1215 0005 3247 0000