search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
05.04.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
jednodniowe
Opłata:
350,- zł od osoby
320,- zł Cena dla członków

Szkolenie jest zorganizowane w systemie ONLINE

Uczestnictwo w nim jest możliwe za pomocą platformy ClickMeeting.

 

Zajęcia w godz. 8.30-13.30.

 

Bardzo prosimy dokonywać wpłat za uczestnictwo w szkoleniu dopiero po potwierdzeniu przez Oddział realizacji szkolenia.

Osoby chcące skorzystać z rabatu dla członów SKwP powinny umieścić taką adnotację w informacjach dodatkowych.

Prosimy o wskazanie w dodatkowych informacjach sposobu uczestnictwa w szkoleniu.

 

 

WYKŁADOWCA: Dariusz Polakowski                                                                           

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Rok 2023 – slim VAT 3 (01.04.2023r)
a) rozliczanie korekt transakcji w walucie korzystając z kursu historycznego,
b) rezygnacja z obowiązku posiadania faktury od dostawcy przy odliczaniu podatku naliczonego z tytułu WNT,
c) podwyższenie limitu dla małego podatnika,
d) zmiany dotyczące dokumentowania zaliczek,
e) zmiany dotyczące rozliczeń w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej i zwolnionej,

2. Faktura ustrukturyzowana
a) definicja faktury ustrukturyzowanej,
b) moment wystawienia i otrzymania faktury,
c) wystawianie faktur w KSeF w ramach stosowanych dotychczas sposobów fakturowania,
d) uprawnienia osób upoważnionych do wystawiania i otrzymywania faktur, oraz obowiązek przekazania informacji o tych osobach organom podatkowym,
e) kontrola i archiwizacja dokumentów w systemie KSeF.
f) faktury korygujące, duplikaty, noty korygujące,
g) sposoby identyfikacji w systemie,

3. Zasady i terminy wystawiania faktur
a) na kim spoczywa obowiązek wystawienia faktury i w jakich sytuacjach,
b) „pusta faktura” i jej skutki,
c) „refakturowanie”, (data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego i data wystawienia refaktury, refakturowanie świadczeń złożonych np. media przy wynajmie, leasingu, stawki podatkowe, podatek od nieruchomości),
d) faktury dokumentujące otrzymanie zaliczki, zadatku, przedpłaty,
e) w jakich sytuacjach otrzymanie zaliczki nie rodzi obowiązku rozliczenia podatku,
f) dokumentowanie importu usług, zakupu towarów gdzie podatnikiem jest nabywca oraz WNT
g) faktura korygująca a nota korygująca, zbiorcza faktura korygująca, faktury zwiększające i obniżające podstawę opodatkowania, dokumentowanie rabatów pośrednich,
g) duplikat faktury, faktury do paragonów, dokumenty uznawane za faktury,
h) różnica między „anulowaniem” dokumentu a jego korektą do „zera”,
i) wystawianie faktur do paragonów, konsekwencje za ich błędne wystawienie,

4. Data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego
a) określenie daty powstania obowiązku podatkowego,
b) co oznacza pojęcie data wykonania usługi lub wydania towaru,
c) data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego,
d) w jakich sytuacjach wystawienie faktury oznacza obowiązek zapłaty podatku VAT,
e) świadczenia o charakterze ciągłym,

5. JPK – wybrane zagadnienia
a) ewidencjonowanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł oraz biletów za przejazdy,
b) korekta ewidencji lub deklaracji a „czynny żal”,
c) korekta JPK na wezwanie urzędu,

6. Prawo do odliczenia VAT:
a) zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,
b) przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
d) możliwość (przy spełnieniu określonych warunków) odliczenia podatku naliczonego od zakupionych usług noclegowych,
e) gastronomia, catering a odliczenie VAT – zasada stałości (wyrok TSUE), usługi turystyki
f) zasada neutralności (wyrok TSUE),
g) należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.

7. Ulga na złe długi, sprzedaż nieruchomości:
a) termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,
b) warunki korzystania z ulgi na złe długi,
c) obowiązki nabywcy,
d) ulga na złe długi a termin płatności,
e) wyroki TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,
f) sprzedaż nieruchomości – opcja opodatkowania
g) wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia,

8. Biała lista, split payment, odpowiedzialność solidarna a limit 15000 :
a) limit 15000 dla celów odpowiedzialności solidarnej, split payment oraz „białej listy”, wartość faktury a wartość transakcji,
b) potrącenie, kompensata a split payment,
c) sposób zapłaty split payment i „biała lista”,
d) rozliczenia podatnika z agencją celną,
e) możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,

9. Transakcje wewnątrzwspólnotowe
a) warunki jakie należy spełnić aby można było uznać, iż doszło do przemieszczenia towarów,
b) wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,
c) rola informacji podsumowującej,

10. Eksport i import towarów oraz zaliczka w eksporcie:
a) rozliczanie zaliczki w eksporcie towarów
- warunek wywozu towarów w terminie 6 miesięcy,
- sytuacje w jakich termin ten nie obowiązuje,
b) eksport pośredni i bezpośredni,
c) terminy rozliczenia eksportu w przypadku braku dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE,
d) warunki spełnienie których umożliwia rozliczenie importu towarów w trybie uproszczonym,

11. Przegląd orzecznictwa i interpretacji w zakresie podatku VAT.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych,  jak np. w przypadku, gdy do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób. Informacja o ewentualnym odwołaniu szkolenia zostanie wysłana drogą mailową.

Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami biura pod nr 76 862 13 65 lub 507 029 808.
Serdecznie zapraszamy!

 

ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica

tel. 76 862 13 65
fax 76 862 13 65

biuro@legnica.skwp.pl

Santander 26 1500 1504 1215 0005 3247 0000