search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
24.03.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
ONLINE
Opłata:
300,- zł od osoby

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)-kompendium wiedzy, kompendium zmian

24 marca 2023 roku;  godz. 9:00 

Szkolenie on-line 6 godzin wykładowych

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Prowadząca – Pani Danuta Sowa – specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR dużych jednostek, ekspert i doradca prowadzący własną praktykę, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez oddziały Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

Odpłatność: 300 zł - pozostałe podmioty za szkolenie
         

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 16 marca 2023r.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia:

 1. Pracodawcy zobowiązani do tworzenia ZFŚS
 2. Rodzaje świadczeń finansowanych z ZFŚS
 3. Odpis na ZFŚS.
 4. Świadczenia urlopowe
 5. Wysokość świadczenia urlopowego po obniżeniu wymiaru czasu pracy
 6. Odpisy na ZFŚS
 7. Zapisy w regulaminie wynagradzania o ZFŚS.

- zapis o nietworzeniu regulaminu ZFŚS,

- brak zgody organizacji związkowej na zmianę regulaminu ZFŚS

- rezygnacja z tworzenia ZFŚS i świadczenia urlopowego

Regulamin ZFŚS nie może wykluczać uprawnionych

Wydatkowanie środków z ZFŚS po likwidacji ZFŚS

Przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb ZFŚS.

- zmiany od 04.05.2019 r.,

- podstawa prawna przetwarzania danych w ramach ZFŚS

- przetwarzanie danych dla potrzeb ZFŚS,

- przetwarzanie danych członków rodziny

- stanowisko UODO i stanowisko MRPiPS w sprawie przeglądów danych osobowych

dotyczących ZFŚS                                                                                                                

Obliczanie przeciętnej liczby zatrudnionych.

- metody obliczenia liczby zatrudnionych

- ustalenie liczby zatrudnionych po zmianie przepisów

Korekta odpisu na ZFŚS

 1. Kryterium socjalne ustalane na potrzeby ZFŚS
 2. Świadczenie 500+ oraz umowa o dzieło
 3. Ustalenie statusu emeryta.

- dofinansowanie dla emerytów i rencistów,

- dofinansowanie dla byłego pracownika – emeryta,

- roszczenia o nieodebrane świadczenia.

 1. Wczasy pod gruszą - wczasy pod gruszą w równoległym zatrudnieniu
 2. Świadczenia na przełomie roku z ZFŚS.
 3. Inne świadczenia z ZFŚS. - przyznawanie świątecznych zapomóg ze środków ZFŚS,

- liczba zapomóg wypłacanych z funduszu socjalnego temu samemu pracownikowi ,

- wycieczka pracowników dofinansowana z ZFŚS,

- karty przedpłacone zasilane ze środków ZFŚS a przychód pracownika,

- dofinansowanie wycieczki a przychód pracowniczy,

- dofinansowanie jesiennej zielonej szkoły dziecka pracownika,

- niskooprocentowane pożyczki a pracowniczy przychód.

14. Dopłaty do wypoczynku w podatku dochodowym

- zasady rozliczania pracowniczych dofinansowań,

- dzieci i młodzież do lat 18,

- obciążanie kosztów podatkowych pracodawcy,

- pobór zaliczki do udzielonego dofinansowania,

- zasady opodatkowania pracowniczych świadczeń pomocowych.

 1. Zmiany w opodatkowaniu ZFŚS.
 2. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS.

- opodatkowanie świadczeń emeryta,

- zwolnienie z podatku świadczenia byłego pracownika

 1. Pracownicze świadczenia z ZFŚS w PIT – 11.
 2. Oskładkowanie świadczeń z ZFŚS.

- zapomogi pieniężne,

- świadczenia ze środków obrotowych,

- zwolnienie z oskładkowania świadczenia urlopowego,

wartość świadczeń pieniężnych przyznanych pracownikom z okazji świąt Bożego   Narodzenia w podstawie wymiaru składek ZUS i podatku dochodowego.- Składki od zimowego wypoczynku pracowników

- ZUS od dofinansowania przekazanego pracownikom

 1. Egzekucja komornicza z ZFŚS.
 2. Różne zagadnienia dotyczące świadczeń z ZFŚS

- przykłady

Szkolenie Organizowane jest wspólnie z Oddziałem Okręgowym w Kielcach.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami biura pod nr 76 862 13 65 lub 507 029 808.
Serdecznie zapraszamy!

ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica

tel. 76 862 13 65
fax 76 862 13 65

biuro@legnica.skwp.pl

Santander 26 1500 1504 1215 0005 3247 0000