search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Placówka Kształcenia Biznesowego Oddziału Okręgowego w Legnicy prowadzoną przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy

§ 1

1. Organizatorem kursów / szkoleń jest placówka kształcenia ustawicznego pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Placówka Kształcenia Biznesowego Oddziału Okręgowego w Legnicy zwanej dalej „organizatorem".
2. Organizator posiada biuro, zlokalizowane w Legnicy przy ul. N.M.Panny 22, w którym można załatwić sprawy dotyczące organizowanych kursów.
3. Biuro czynne jest w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

§ 2

1. Informacja na temat organizacji kursów / szkoleń zawarta jest w drukowanych ofertach szkoleniowych lub na stronie internetowej, a także w biurze.
2. Warunkiem udziału w kursach / szkoleniach jest przesłanie przez uczestnika (zamawiającego) wypełnionego zgłoszenia za pomocą poczty, faksem lub e-mailem na odpowiedni adres, fax, e-mail wskazany w ofercie szkoleniowej lub na stronie internetowej albo dostarczenie jej osobiście do biura organizatora.
3. Zgłoszeń należy dokonywać najpóźniej do dnia wskazanego w ofercie jako termin zgłoszenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do organizatora). Po upływie tego terminu zgłoszenia uczestnictwa jest możliwe na podstawie uprzedniego telefonicznego lub mailowego uzgodnienia z organizatorem oraz przesłania wypełnionego zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form.
4. Za skuteczne zapisanych na kurs / szkolenie uważa się tych zgłoszonych uczestników, którzy nadesłali czytelnie i poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz otrzymali od organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dany kurs / szkolenie przekroczy liczbę zaplanowanych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.

§ 3

1. Najpóźniej na jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem kursu / szkolenia organizator za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu potwierdzi realizację kursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu / szkolenia, zmiany miejsca i terminu zajęć lub zmiany wykładowcy prowadzącego zajęcia.
3. W przypadku odwołania kursu / szkolenia przez organizatora, osoby zapisane na dany kurs / szkolenie albo osoby wskazane na zgłoszeniu jako kontaktowe, zostaną o tym poinformowane drogą telefoniczną lub mailem.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od organizatora, które nie pozwolą na prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej, w szczególności w przypadku wprowadzenia w przepisach powszechnie obowiązujących zakazu prowadzenia zajęć w tej formie, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy prowadzenia kursu / szkolenia na formułę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 4

1. Kursy realizowane są zgodnie z programem nauczania.
2. Cena za kurs obejmuje usługi wymienione w ofercie szkoleniowej w formie ulotki lub na stronie internetowej.
3. Dopuszcza się stosowanie stałych rabatów zawartych w ofercie oraz rabatów negocjowanych dla stałych klientów.
4. Przedpłata (zaliczka) za szkolenie powinna wpłynąć na konto lub do kasy organizatora najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
5. Opłata za szkolenie zostanie potwierdzona fakturą wystawioną w ciągu 7 dni od daty otrzymania środków pieniężnych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy. Faktura zostanie przekazana wpłacającemu lub wysłana pocztą. Na prośbę płatnika faktura może być wysłana pocztą elektroniczną.
6. Organizator dopuszcza możliwość dokonania płatności za kurs na podstawie faktury (faktury pro-forma) wystawionej i doręczonej uczestnikowi w dniu rozpoczęcia kursu. W takim przypadku płatność powinna nastąpić w terminie określonym na wystawionej fakturze. O wyborze takiej formy płatności uczestnik zobowiązany jest poinformować organizatora oraz odebrać fakturę w dniu rozpoczęcia kursu.
7. W przypadku kursów długich organizator dopuszcza możliwość dokonywania płatności za kursy w ratach podanych w ofercie szkoleniowej. Warunkiem dokonania płatności w tej formie jest złożenie stosownego oświadczenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
8. Wszystkie wpłaty dokonywane na początek kursu, do dnia jego zakończenia, stanowią przedpłatę (zaliczkę) na ten kurs.

§ 5

1. W przypadku rezygnacji z kursu szkolenia, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować o tym organizatora najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kursu. W innym wypadku organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia - ceny za kurs / szkolenie.
2. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie / szkoleniu powinna być przesłana listownie, faksem lub pocztą elektroniczną do organizatora.

§ 6

W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania kursu / szkolenia kwota wpłacona na poczet kursu / szkolenia zostanie zwrócona w całości. Zwrot nastąpi w ciągu 30 dni od daty planowanego kursu na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata lub gotówką, gdy zapłata nastąpiła również gotówką.

§ 7

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody powstałe w następstwie wykorzystania przez uczestnika w indywidualnych sprawach informacji uzyskanych na kursie.
2. Wszystkie materiały edukacyjne opracowane na użytek i w trakcie kursu są chronione prawem autorskim.
3. Wszelkie materiały opracowane w trakcie prowadzenia kursów i upublicznione przez organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek własny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, powielanie, publiczne odtwarzania materiałów opracowanych w trakcie prowadzenia kursu.
4. Wykorzystanie materiałów opracowanych w trakcie i na użytek kursu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody organizatora.

 

§ 8

1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące kursów  / szkoleń w formie pisemnej do organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia kursu.
2. Reklamacja powinna określać: dane uczestnika, w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje nie spełniające tych warunków nie będą przez organizatora rozpatrywane.
3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, a następnie przekaże składającemu reklamację odpowiedź wraz z uzasadnieniem.

§ 9

1. Uczestnicy kursów, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez organizatora, jako administratora danych, w celach związanych z prowadzoną przez organizatora działalnością szkoleniową i zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi (Rozporządzenie MEN z dn. 11.01.2012 r., Dz.U. poz. 622 § 21).
2. Uczestnicy kursów / szkoleń, mogą dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

§ 10

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszymi ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych oraz ich akceptacją.
2. Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Placówka Kształcenia Biznesowego Oddziału Okręgowego w Legnicy, dla której zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty osobą prowadzącą jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy wchodzą w życie z dniem 31.08.2015 r.

Zatwierdzono uchwałą nr 254/Z/11/2020 Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w Legnicy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 12.11.2020 R.

ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica

tel. 76 862 13 65
fax 76 862 13 65

biuro@legnica.skwp.pl

Santander 26 1500 1504 1215 0005 3247 0000