Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Placówka Kształcenia Biznesowego Oddziału Okręgowego w Legnicy prowadzoną przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy

 

§ 1

1.      Organizatorem kursów jest placówka kształcenia ustawicznego pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Placówka Kształcenia Biznesowego Oddziału Okręgowego w Legnicy zwanej dalej „organizatorem".

2.      Organizator  posiada biuro, zlokalizowane w Legnicy przy ul. N.M.Panny 22, w którym można załatwić sprawy dotyczące organizowanych kursów.

3.      Biuro czynne jest w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

§ 2

1.      Informacja na temat organizacji kursów zawarta jest w drukowanych ofertach szkoleniowych lub na stronie internetowej, a także w biurze.

2.      Warunkiem udziału w kursach jest przesłanie przez uczestnika (zamawiającego) wypełnionego zgłoszenia za pomocą poczty, faksem lub e-mailem na odpowiedni adres, fax, e-mail wskazany w ofercie szkoleniowej lub na stronie internetowej albo dostarczenie jej osobiście do biura organizatora.

3.      Zgłoszeń należy dokonywać najpóźniej do dnia wskazanego w ofercie jako termin zgłoszenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do organizatora). Po upływie tego terminu zgłoszenia uczestnictwa jest możliwe na podstawie uprzedniego telefonicznego lub mailowego uzgodnienia z organizatorem oraz przesłania wypełnionego zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form.

4.      Za skuteczne zapisanych na kurs uważa się tych zgłoszonych uczestników, którzy nadesłali czytelnie i poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz otrzymali od organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

5.      Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dany kurs przekroczy liczbę zaplanowanych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.

§ 3

1.      Najpóźniej na jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem kursu organizator za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu potwierdzi realizację kursu.

2.      Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, zmiany miejsca i terminu zajęć lub zmiany wykładowcy prowadzącego zajęcia.

3.      W przypadku odwołania kursu przez organizatora, osoby zapisane na dany kurs  albo osoby wskazane na zgłoszeniu jako kontaktowe, zostaną o tym poinformowane drogą telefoniczną lub mailem.

 

§ 4

1.      Kursy realizowane są zgodnie z programem nauczania.

2.      Cena za kurs obejmuje usługi wymienione w ofercie szkoleniowej w formie ulotki lub na stronie internetowej.

3.      Dopuszcza się stosowanie stałych rabatów zawartych w ofercie oraz rabatów negocjowanych dla stałych klientów.

4.      Przedpłata (zaliczka) za szkolenie powinna wpłynąć na konto lub do kasy organizatora najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.

5.      Opłata za szkolenie zostanie potwierdzona fakturą wystawioną w ciągu 7 dni od daty otrzymania środków pieniężnych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy. Faktura zostanie przekazana wpłacającemu lub wysłana pocztą. Na prośbę płatnika faktura może być wysłana pocztą elektroniczną.

6.      Organizator  dopuszcza możliwość dokonania płatności za kurs na podstawie faktury (faktury pro-forma) wystawionej i doręczonej uczestnikowi w dniu rozpoczęcia kursu. W takim przypadku płatność powinna nastąpić w terminie określonym na wystawionej fakturze. O wyborze takiej formy płatności uczestnik zobowiązany jest poinformować organizatora oraz odebrać fakturę w dniu rozpoczęcia kursu.

7.      W przypadku kursów długich organizator dopuszcza możliwość dokonywania płatności za kursy w ratach podanych w ofercie szkoleniowej. Warunkiem dokonania płatności w tej formie jest złożenie stosownego oświadczenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.

8.      Wszystkie wpłaty dokonywane na początek kursu, do dnia jego zakończenia, stanowią przedpłatę (zaliczkę) na ten kurs.

 

§ 5

1.      W przypadku rezygnacji z kursu, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować o tym organizatora najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kursu. W innym wypadku organizator  zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia - ceny za kurs.

2.      Rezygnacja z uczestnictwa w kursie powinna być przesłana listownie, faksem lub pocztą elektroniczną do organizatora.

 

§ 6

W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania kursu kwota wpłacona na poczet kursu zostanie zwrócona w całości. Zwrot nastąpi w ciągu 30 dni od daty planowanego kursu na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata lub gotówką, gdy zapłata nastąpiła również gotówką.

§ 7

1.      Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody powstałe w następstwie wykorzystania przez uczestnika w indywidualnych sprawach informacji uzyskanych na kursie.

2.      Wszystkie materiały edukacyjne opracowane na użytek i w trakcie kursu są chronione prawem autorskim.

3.      Wszelkie materiały opracowane w trakcie prowadzenia kursów i upublicznione przez organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek własny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, powielanie, publiczne odtwarzania materiałów opracowanych w trakcie prowadzenia kursu.

4.      Wykorzystanie materiałów opracowanych w trakcie i na użytek kursu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody organizatora.

 

§ 8

1.      Uczestnik może składać reklamacje dotyczące kursów w formie pisemnej do organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia kursu.

2.      Reklamacja powinna określać: dane uczestnika, w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje nie spełniające tych warunków nie będą przez organizatora rozpatrywane.

3.      Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, a następnie przekaże składającemu reklamację odpowiedź wraz z uzasadnieniem.

 

§ 9

1.      Uczestnicy kursów, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez organizatora, jako administratora danych, w celach związanych z prowadzoną przez organizatora działalnością  szkoleniową i zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi (Rozporządzenie MEN z dn. 11.01.2012 r., Dz.U. poz. 622 § 21).

2.      Uczestnicy kursów, mogą dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

 

 § 10

1.      Przesłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszymi ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych oraz ich akceptacją.

2.      Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Placówka Kształcenia Biznesowego Oddziału Okręgowego w Legnicy, dla której zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty osobą prowadzącą jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy wchodzą w życie z dniem 31.08.2015 r.

 

Zatwierdzono uchwałą nr 81/P/08/2015 Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w Legnicy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 31.08.2015 R.

ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica

tel. 76 862 13 65
fax 76 862 13 65

biuro@legnica.skwp.pl

Santander 26 1500 1504 1215 0005 3247 0000