search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Jak zostać Członkiem SKwP?

Członkowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) zwyczajnych - dyplomowanych księgowych,
3) wspierających,
4) honorowych.

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, mający nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód księgowego lub inny zawód pokrewny związany z rachunkowością. Za osoby wykonujące zawód uważa się również osoby, które wykonywały ten zawód.
Członkami zwyczajnymi mogą być też studenci i uczniowie kierunków finanse i rachunkowość oraz dziedzin pokrewnych, jak również pracownicy jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.

Korzyści z członkostwa w SKwP:
Członkowie SKwP mają możliwość uczestniczenia w darmowych odczytach kierowanych wyłącznie do członków, posiadają możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji oraz po roku członkostwa uzyskują rabaty przy korzystaniu ze szkoleń i kursów organizowanych przez Stowarzyszenie. Korzystają z bazy prawnej na stronie www.opole.skwp, mają dostęp do punktu bibliotecznego, uczestniczą w dorocznym Pikniku Księgowego.

Ponadto członkowie mają prawo do udziału w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia, zgodnie z regulaminami określającymi zasady ich odbywania oraz korzystania w pełni z czynnego prawa wyborczego oraz z biernego prawa wyborczego na zasadach określonych w statucie. W wyborach do organów naczelnych i okręgowych władz Stowarzyszenia mogą kandydować członkowie Stowarzyszenia mający co najmniej dwuletni staż członkowski.

Opłaty:
1) Wpisowe -jednorazowa opłata wynosi 20 zł.
2) Składka członkowska
Stowarzyszenie jest jednostką samofinansujacą, co oznacza, że pieniądze na swoją działalność pozyskuje z organizowanych kursów oraz opłat członkowskich. Każdy członek zobowiązany jest do opłacania składki w wysokości 48  złotych rocznie. Składka członkowska naliczana jest począwszy od miesiąca  przyjęcia. Może być regulowana w dowolnej formie (w Kasie SKwP, przelewem na konto, podczas comiesięcznych spotkań), o dowolnej częstotliwości (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie).
Aby przystąpić do Stowarzyszenia wystarczy złożyć deklarację członkowską . Prosimy o nie dokonywanie żadnych wpłat przed otrzymaniem pisma z decyzją o przyjęciu w poczet członków. 

Członkiem wspierającym może być osoba prawna, organizacja lub instytucja zainteresowana działalnością Stowarzyszenia. Jako członek wspierajmy może zostać przyjęta również osoba fizyczna.
Członek wspierający działa za pośrednictwem swego przedstawiciela, którym może być członek zwyczajny Stowarzyszenia. Członek wspierający ma prawo korzystać ze świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym można zostać na podstawie pisemnej deklaracji, w której zadeklarowane zostanie poparcie finansowe dla Stowarzyszenia.

Wysokość składki członka wspierającego, którą należy uiścić to składka deklarowana, przy czym nie może być ona niższa niż 100 zł za rok.

ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica

tel. 76 862 13 65
fax 76 862 13 65

biuro@legnica.skwp.pl

Santander 26 1500 1504 1215 0005 3247 0000