search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Po przeprowadzonej w latach siedemdziesiątych reformie administracyjnej kraju nastąpił podział Dolnego śląska na 4 województwa, w tym województwo legnickie. W latach osiemdziesiątych grupa działaczy Stowarzyszenia z województwa legnickiego podjęła kroki w celu powołania samodzielnego Oddziału Okręgowego w Legnicy. Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce podjął w dniu 25 kwietnia 1988 r. uchwałę nr 443/58/89 w sprawie przekształcenia Oddziału Terenowego w Legnicy w Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia, obejmujący swym działaniem obszar województwa legnickiego. Na podstawie powyższej uchwały w II półroczu 1988 r. przejęto z oddziału wrocławskiego 2.334 członków zrzeszonych w 47 kołach i 184 członków wspierających.

W nowo powołanym Oddziale Wojewódzkim Stowarzyszenia w Legnicy utrzymano dotychczasowy Zarząd Oddziału Terenowego w Legnicy na podstawie uchwały z dnia 21 czerwca 1988 r. ustalając, że poszczególni członkowie zarządu i komisji wybrani 23 kwietnia 1987 r. mogą pełnić powierzone im funkcje przez 4-letnią kadencję tj. do 1991 roku.

Wobec powyższego I Zjazd DeIegatów Oddziału Wojewódzkiego w Legnicy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce odbył się w dniu 14 maja 1991 r., a II Zjazd po upływie 4 lat w dniu 30 maja 1995 r. następny Zjazd Delegatów odbędzie się w 1999 roku. Prezesem Zarządu w okresie od 1987 roku do dziś został wybrany Piotr Perich. Władze Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia w Legnicy w tym okresie poza Zarządem stanowiły: Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński, Komisja szkoleniowa. W okresie do 1991 roku działały ponadto: Społeczna Komisja ds. Biegłych, Rada Gospodarcza i Komisja ds. Organizacyjnych na podstawie własnych planów pracy i przyjętych regulaminów działania.Stowarzyszenie koncentrowało się na następujących głównych celach:

  • umacnianie organizacji i werbowanie nowych członków zwyczajnych i wspierających,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i pracowników służb finansowo-księgowych poprzez odczyty, seminaria, konferencje i kursy,
  • umacnianie administracji Oddziału Stowarzyszenia, poprawa warunków lokalowych, modernizacja wyposażenia i zakupy sprzętu komputerowego,
  • stabiIizacja sytuacji finansowej i wypracowanie środków na modernizację pomieszczeń i sprzętu.

Prace w podanych wyżej kierunkach prowadzono w warunkach następujących w latach 90-tych zmian systemu polityczno-gospodarczego w kraju i wdrażania reformy gospodarczej oraz związanych z tym zmian przepisów dotyczących finansowania i rachunkowości. Ta sytuacja spowodowała konieczność zwiększenia działalności szkoleniowej dla potrzeb służb finansowo-księgowych. Warto odnotować, że duże zasługi w osiągnięciach Oddziału na terenie naszego województwa mają działacze Stowarzyszenia , a zwłaszcza prezydia i zarządy poszczególnych kadencji.

Dziś Stowarzyszenie ma trudną drogę do przebycia w dobie nieustannej konkurecji na rynku podmiotów szkolących. Zmieniając kierunki swojego działania dąży do zapewnienia jak nawyższego poziomu usług, jak także dostosowania swojej działalności statutowej do nowych warunków jakie stawia przed Stowarzyszeniem przystąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej. Mając na uwadze duże osiągnięcia w regionie legnickim możemy sie poszczycić tym, że Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy dumnie wkracza w nowe wyzwania z dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym.

ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica

tel. 76 862 13 65
fax 76 862 13 65

biuro@legnica.skwp.pl

Santander 26 1500 1504 1215 0005 3247 0000